An liosta seo air mapa

Chaidh an liosta seo a chruthachadh le dàta bho Wikidata agus thèid ùrachadh bho àm gu àm le bot.
Thèid muthaichean a rinn thu am broinn an liosta a thoirt air falbh leis an ath-ùraich!

# dealbh ainm Rugadh Bàs àite breith
1
Naomh Ninian 0360 0432 Alba
2
Naomh Mungan 0518 0614-01-13 Glaschu
3
Còiseam II na h-Alba 0801s
0874
0952 Alba
4
Coinneach I na h-Alba 0810 0858-02-08 Ì Chaluim Chille
5
Dòmhnall I na h-Alba 0812 0862-04-13
0863-04-13
Ì Chaluim Chille
6
Donnchadh I na h-Alba 1001 1040-08-14 Alba
7
Daibhidh I na h-Alba 1084 1153-05-24 Alba
8
Alasdair II na h-Alba 1198-08-24 1249-07-06 Baile Adainn
9
Alasdair III na h-Alba 1241-09-11
1241-09-04
1286-03-26
1286-03-19
Rosbrog
10
Uilleam Uallas 1270-04-03 1305-08-23 Ach na Feàrna
11
Raibeart I na h-Alba 1274-07-11 1329-06-07 Q4590136
12
Seumas Dùghlas, Tighearna Dhùghlais 1286
1289
1330-08-25 Dùghlas
13
Raibeart II, Rìgh na h-Alba 1316-03-02 1390-04-19 Abaid Phàislig
14
Daibhidh II, Rìgh Alba 1324-03-05 1371-02-22 Lùchairt Dhùn Phàrlain
15
Raibeart III, Rìgh Alba 1330s 1406-04-04 Lùchairt Sgàin
16
Seumas I, Rìgh na h-Alba 1394-07-25 1437-02-21 Lùchairt Dhùn Phàrlain
17
Seumas Ceanadach 1408 1465-05-24 A' Charraig
18
Seumas II na h-Alba 1430-10-16 1460-08-03 Abaid Taigh an Ròid
19
Seumas III Alba 1451-07-10 1488-06-11 Caisteal Sruighlea
20
William Dunbar 1460 1520 Comhairle Lodainn an Ear
21
Hector Boece 1465 1536 Dùn Dèagh
22
Iain Major 1467
1469
1550 Bearaig a Tuath
23
Seumas IV Alba 1473-03-17 1513-09-09 Abaid Taigh an Ròid
24
Gavin Douglas 1474 1522
1522-09
Caisteal Tantallon
25 Fionnuala Nic Dhomhnaill 1500 Alba
26
Seòras Bochanan 1506-02-01 1582-09-28 Cill Earnain
27
Seumas V Alba 1512-04-10 1542-12-14 Lùchairt Ghleann Iucha
28
Iain Knox 1514 1572-11-24 Baile Adainn
Q5559953
29
Màiri I, Bànrigh na h-Alba 1542-12-08 1587-02-08 Gleann Iucha
30
Seumas VI na h-Alba is Seumas I Shasainn 1566-06-19 1625-03-27 Dùn Èideann
31
Teàrlach I 1600-11-19 1649-01-30 Lùchairt Dhùn Phàrlain
32 Alasdair mac Colla 1610 1647-11-16 Colbhasa
33 Màiri nighean Alasdair Ruaidh 1615 1707 Ròghadal
34 Iain Lom 1624 1710 Dama an Lagain
35 Ruairidh MacMhuirich 1646 1713 Bràgar
36 Seòras MacCoinnich 1655 1735 Gruinneart
37 Sìleas na Ceapaich 1660 1729 Loch Abar
38 Maighread nighean Lachlainn 1660 Muile
39 Lachlann mac Theàrlaich Òig 1665 1734 An Srath
40 Iain MacCodrum 1693 1779 Àird an Rùnair
41
Am Morair Seòras Moireach 1694-10-04 1760-10-11 Alba
42 Alasdair mac Mhaighstir Alasdair 1698 1770 Àird nam Murchan
43 Coinneach Odhar 1700s Ùig
44 Iain Ruadh Stiùbhart 1700 1752 Ceann Chàrdainn
45
Am Morair Loudoun 1705-05-05 1782-04-27 Q1871345
46
David Hume 1711-04-26 1776-08-25 Dùn Èideann
47
Iain Stiùbhart, 3as Iarla Bhoid 1713-05-25 1792-03-10 Ceàrnag na Pàrlamaid, Dùn Èideann
48 Rob Donn MacAoidh 1714 1778 Allt na Caillich
49 Dùghall Bochanan 1716 1768 Both Chuidir
50
Fionnghal NicDhòmhnaill 1722 1790-03-04 Gearra Bhailteas
51 Lachlan Mac a’ Phearsain 1723 1780 Srath Mathaisidh
52 Francis Peacock 1723 1807-06-26 Dùn Èideann
53
Adam Smith 1723-06-05 1790-07-17 Cathair Challdainn
54
Adhamh MacFhearghais 1723-06-20 1816-02-22 Lag an Ràtha
55 Raghnall Dubh 1728 1808 Àird nam Murchan
56 Seumas MacLathagain 1728-09-08 1805-05-03 Baile Eachainn
57
James Watt 1736-01-19 1819-08-25 Grianaig
58
Seumas Mac a' Phearsain 1736-10-27 1796-02-17 Ruadhainn
59
Daniel Rutherford 1749-11-03 1819-11-15 Dùn Èideann
60
Iain Criathrar 1750 1840 Siorrachd Pheairt
61
Sir Ailean Camshron 1753 1828-03-09 Earrachd
62
Thomas Telford 1757-08-09 1834-09-02 Gleann an Dùin Fhinn
63
Raibeart Burns 1759-01-25 1796-07-21 Allmhaigh
64 Uilleam Ros 1762 1791 An t-Àth Leathann
65
Lachlann MacGuaire 1762-01-31 1824-07-01 Ulbha
66 An t-Urramach Dr Alasdair Stiùbhairt 1764 1821 Blàr Athall
67
Alasdair MacCoinnich 1764 1820-03-12 Steòrnabhagh
68 Eòghann MacEachainn 1769 Àrasaig
69 Alasdair MacFhionghain 1770 1814 Mòrar
70
Seumas Hogg 1770-12-09 1835-11-21 Eadaraig
71
Walter Scott 1771-08-15 1832-09-21 Dùn Èideann
72
Robert Stevenson 1772-06-08 1850-07-12 Glaschu
73 Alexander Irvine 1773-11-01 1824-07-31 Fartairchill
74
Robert Tannahill 1774-06-03 1810-05-17 Pàislig
75 Eòghan MacLachlainn 1775
1773
1822 Loch Abar
76 Padruig Dubh 1780-12-05 1851-10-20 Siorrachd Mhoireibh
77
Mary Somerville 1780-12-26 1872-11-28 Deadard
78 Pàdraig Grannd 1783 1867 Baile an Tuaigh
79
George Hamilton-Gordon 1784-01-28 1860-12-14 Dùn Èideann
80 Gilleasbuig Grannda 1785 Gleann Mhoireastan
81 Niall MacAilpein 1786 1867 Ìle
82 Iain MacGilleEathain 1787-01-08 1848-01-26 Q39997715
83 Iain Gobha na Hearadh 1790 1852-12-06 Ròghadal
84 Lachlan MacIlleathain 1798 1848 Colla
85 Dòmhnall Caimbeul 1798 1875-01-01 Dail na Spideil
86 An t-Urramach Gilleasbuig Farcharson 1800 1878 Maoilinn
87
Thomas Guthrie 1803-07-12 1873-02-24 Breichinn
88 Iain MacLachlainn 1804 1874 Rathuaithe
89
Johann von Lamont 1805-12-13 1879-08-06 Bràigh Mhàrr
90
Thomas Graham 1805-12-21
1805-12-20
1869-09-16
1869-09-11
Glaschu
91 Alasdair MacGriogair 1806 1881 Gleann Gharthain
92 Iain MacCoinnich 1806 1848
1843
Geàrrloch
93 Eòghann MacColla 1808-09-21 1898-07-24 A' Cheannmhor, Earra-Ghàidheal
94
William Forbes Skene 1809-06-07 1892-08-29 Q7376161
95
Daibhidh MacDhùnleibh 1813-03-19 1873-05-01 Baile an t-Saoir
96
Iain MacDhòmhnaill 1815-01-11
1815-01-10
1891-06-06 Glaschu
97 Helen MacFarlane 1818-09-25 1860-03-29 Ceann a' Bhàirr
98 Màiri Mhòr nan Òran 1821 1898 Sgeitheabost
99
Iain Frangan Caimbeul 1821-12-29
1822-12-29
1885-02-17
1884
Ìle
100 Iain Caimbeul 1823 Latharna
101
Uilleam Mac Congáil 1825 1902-09-29 Dùn Èideann
Èirinn
102
Alasdair Gilleasbaig MacGilleMhìcheil 1832-12-01 1912-06-06 Lios Mòr
103
Andrew Carnegie 1835-11-25 1919-08-11 Dùn Phàrlain
104
Archibald Geikie 1835-12-28 1924-11-10 Dùn Èideann
105
Eanraig Caimbeul-MacGille-na-Brataich 1836-09-07 1908-04-22 Glaschu
106
John Muir 1838-04-21 1914-12-24 Dùn Barra
107
Dòmhnall MacFhionghain 1839-04-18 1914-12-25 Colbhasa
108 Frances Tolmie 1840-10-13 1926-12-31 Diùirnis, An t-Eilean Sgitheanach
109
Seumas Mac an Deòir 1842-09-20 1923-03-27 Ceann Chàrdainn
110 Catrìona NicGilleBhàin Grannd 1845-04-11 1928-08 Bun Obha
111
Alexander Graham Bell 1847-03-03 1922-08-02 Dùn Èideann
112 Iain Mac a' Ghobhainn 1848 1881 Iarsiadar
113 Alasdair Camshron 1848 1933 Q27957899
114
John Horne 1848-01-01 1928-05-30 Sruighlea
115
Arthur Balfour 1848-07-25 1930-03-19 Q7996886
116 Iain MacPhàidein 1850 1935 Muile
117
Robert Louis Stevenson 1850-11-13 1894-12-03 Dùn Èideann
118 Henry Whyte 1852 1913 Eilean Èisdeal
119
Sir William Ramsay 1852-10-02 1916-07-23 Glaschu
120
Eachann MacDhòmhnaill 1853-03-04 1903-03-25 Q37988982
121 Calum MacPhàrlain 1853-11-30 1931-02-22 Dail Abhaich
122
Alasdair MacGilleBhàin 1855-07-22 1907-04-04 Baile a' Ghiuthais
123
Keir Hardie 1856-08-15 1915-09-26 Comhairle Siorrachd Lannraig a Tuath
124
Williamina Fleming 1857-05-15 1911-05-21 Dùn Dèagh
125
Marsaili NicUalraig Fhriseal 1857-10-01 1930-11-22 Peairt
126
Arthur Conan Doyle 1859-05-22 1930-07-07 Dùn Èideann
127
Maighstir Ailean 1859-10-25 1905-10-08 An Gearasdan
128
John Haldane 1860-05-03 1936-03-15 Dùn Èideann
129 Bàrd Bharbhais 1861 1916-12-02 Gabhsann a Tuath
130
Douglas Haig 1861-06-19 1928-01-29 Q5086152
131
William Adamson 1863-04-02 1936-02-23 Dùn Phàrlain
132
Arthur Henderson 1863-09-13 1935-10-20 Glaschu
133
Uilleam MacBhatair 1865 1948-03-09 Baile Mhuilinn Anndra
134
Ramsaigh MacDhòmhnaill 1866-10-12 1937-11-09 Inbhir Losaidh
135
Seumas Ó Conghaile 1868-06-05 1916-05-12 Dùn Èideann
136
Charles Rennie Mackintosh 1868-06-07 1928-12-10 Q7830118
137 Aonghas MacIllFhialain 1869 Uibhist a Deas
138
Charles Thomson Rees Wilson 1869-02-14 1959-11-15 Q24197253
139
Harry Lauder 1870-08-04 1950-02-26 Portobello
140 Coinneach MacLeòid 1871 1955-07-09 Eige
141
Samuel Peploe 1871-01-27 1935-10-11 Dùn Èideann
142 An t-Urramach Niall Ros 1873 1943-12-17 Gleann Dail
143
John Duncan Fergusson 1874-03-09 1961-01-30 Lìte
144 Donnchadh MacDhunlèibhe 1877-03-30 1964-05-25 Muile
145
Leslie Hunter 1877-08-07 1931-12-07 Baile Bhòid
146 Iain N. MacLeòid 1880 1954-11-21 Cille Mhoire
147 Seumas MacLeòid 1880 1947 Sgalpaigh na Hearadh
148 Eachann MacDhùghaill 1880-03-28 1954-03-27 Colla
149 Niall MacFhionghain 1881 1954 Na Torran
150
Alexander Fleming 1881-08-06 1955-03-11
1955-03
Darbhail
151 Iain Friseal 1882 1945-05-18 Inbhir Nis
152
Francis Cadell 1883-04-12 1937-12-06 Dùn Èideann
153 Alasdair MacNeacail 1884 1966-12-12 Tròndairnis
154 Iain 'Kaid' MacIlleathain 1885-05-14 1932-01-14 Port Rìgh
155 James Maxton 1885-06-22 1946-07-23 Pollag
156 Dòmhnall Mac na Ceàrdaich 1885-12-05 1932 Barraigh
157 Donnchadh Peutan 1886 1954 An Ùig
158 Anna Arnott 1887 1978 Lìonacro
159 Edwin Muir 1887-05-15 1959-01-03 Q5250977
160 Dòmhnall Ruadh Chorùna 1887-07-09 1967-08-13 Am Baile Sear
161 Seumas MacThòmais 1888 Tunga
162
John Logie Baird 1888-08-13 1946-06-14 Baile Eilidh
163 Niall Peutan 1888-09-07 1972 Heireaseadar
164 Iain Rothach 1889 1918 Suardail
165 Dòmhnall Ruadh Phàislig 1889-10-01 1964-01-07 Snaoiseabhal
166 Willa Muir 1890-03-13 1970-05-22 Monadh Rois
167
Ùisdean MacDhiarmaid 1892-08-11 1978-09-09 Langaim
168 Catrìona Dhùghlas 1893 1965 Cille Mhoire
169 Nan Shepherd 1893-02-11 1981-02-23
1981-02-27
Cultair
170 Eàirdsidh Dòmhnallach 1895 Dùn Bheagain
171 Aonghas Fleidsear 1896 1983 Siadar, An t-Eilean Sgitheanach
172 Sheina Marshall 1896-04-20 1977-04-07 Baile Bhòid
173 Seonaidh MacGillÌosa 1897 1971 Stafainn
174 Ùisdean MacRath 1897 1988 Ceileabost
175 Iain Eairdsidh MacAsgaill 1898-02-19 1934-06-04 Beàrnaraigh
176 An Dotair Ailean Dòmhnallach 1899 1965 An t-Eilean Sgitheanach
177 Seumas MacNeacail 1901 1971 Ach na h-Annaid
178 Bàrd Mhealaboist 1901-02-15 1982-11-07 Mealabost
179 Calum 'Ruadh' MacNeacail 1902-03-19 1978-02-28 Q2409023
180 Eàirdsidh Grannd 1902-07-06 1991-01-17 Lèanaidh
181
Dòmhnall Grannd 1903-01-25 1970-02-01 Slèite
182 Aonghas Caimbeul 1903-10-09 1982-01-28 Nis
183 Iain MacNeacail 1903-10-30 1999-05-17 Siadar, An t-Eilean Sgitheanach
184 An t-Urr Tormod Dòmhnallach 1904 1978 Bhaltos
185 Cailleach an Deucoin 1904-01-04 1983 Grabhair
186 Tormod MacLeòid 1904-06-15 1968-09-14 Rubha
187 Ceitidh Anna NicNeacail 1906-06-29 1995-12-22 Q2178875
188 Iain Latharna Caimbeul 1906-10-01 1996-04-25 Earra-Ghàidheal
189 Murchadh Mac a' Phearsain 1907 1971 Leathallt
190
Lord Alexander R. Todd 1907-10-02 1997-01-10 Glaschu
191 Gabrielle Keiller 1908-08-10 1995-12-23 Bearaig a Tuath
192 Aonghas Caimbeul 1908-09-03 1949 Nis
193 Iain MacIllEathain 1909 1969
1970-09-21
Ratharsair
194 Robert Garioch 1909-05-09 1981-04-26 Dùn Èideann
195 Màiri A. Chaimbeul 1910 Baile a' Mhuilinn
196 Coinneach Fionnlasdan 1910 A' Chomraich
197 Uilleam MacMhathain 1910-08-25 1995-11-30 Malacleit
198
Somhairle MacGill-Eain 1911-10-26 1996-11-24 Ratharsair
199 Calum MacLeòid 1911-11-15 1988-01-26 Glaschu
200
George Elder Davie 1912-03-18 2007-03-20 Dùn Dèagh
201 Aonghas MacMhathain 1912-07-01 1962-11-02 Na Hearadh
202 Douglas Young 1913-06-05 1973-10-23 Port na Creige
203 Gavin Maxwell 1914-07-15 1969-09-07 An Eilreig
204 Deòrsa Mac Iain Dheòrsa 1915 1984
1984-03-25
Ach na Feàrna
205 Calum Iain MacGillEathain 1915-09-06 1960-08-17 Ratharsair
206 Cailein T. MacCoinnich 1917 1994 Tarasaigh
207 Muriel Spark 1918-02-01 2006-04-13 Dùn Èideann
208 Dòmhnall Alasdair Dòmhnallach 1919 2003 Garrabost
209 Dòmhnall Iain MacDhòmhnaill 1919-02-07 1986-10-02 Peighinn nan Aoireann
210 Iain A. MacDhòmhnaill 1920 1980 Camas Tianabhaig
211
Edwin Morgan 1920-04-27 2010-08-17 Glaschu
212 Seonag NicLeòid 1920-09-26 2004-07-19 Diùrinis
213 Màiri Mairead Nic Gill-Eathain 1921 Cnoc Cuidhein
214 Ruaraidh MacThòmais 1921-08-05 2012-03-21 Steòrnabhagh
215
Deborah Kerr 1921-09-30 2007-10-16 Baile Eilidh
216
George Mackay Brown 1921-10-17 1996-04-13 Stromness
217 Alistair MacLean 1922-04-21 1987-02-02 Baile Nighean Sheadna
218
Alasdair Iain MacAsgaill 1922-11-22 Am Bac
219 Dòmhnall MacAonghais 1923 1993-09-01 An t-Eilean Sgitheanach
220 Pòl Mac a' Bhreatunnaich 1923-06-28 2011-12-03 Eòlaigearraidh
221
James W. Black 1924-06-14 2010-03-21 Baile Udain
222 Iain Dòmhnallach 1925 2007-05-04 Pabail
223 Bobby MacLeod 1925-05-08 1991-01-26 Tobar Mhoire
224 Fionnlagh J MacDhòmhnaill 1925-07-04 1987-10-14 Scarasta
225 Dòmhnall Aonghais Bhàin 1926-12-12 2000-03-05 Loch Baghasdail
226 Tormod Calum Dòmhnallach 1927 2000 Tunga
227 Iain Mac a' Ghobhainn 1928-01-01 1998-10-15 Glaschu
228 An t-Urramach Ailean Iain MacArtair 1928-05 2016-11-30 Grabhair
229
Flòraidh NicNèill 1928-12-06 2015-05-16
2015-05-15
Leideag
230 Calum MacFhearghuis 1929 Rubha
231 Winnie Ewing 1929-07-10 Glaschu
232 Dòmhnall Eairdsidh Dòmhnallach 1929-09-08 1999-07-22 Solas
233 Iain MacAonghais 1930 2019-05-11 Timsgearraidh
234 Dòmhnall MacAmhlaigh 1930-05-21 2017-02-28 Beàrnaraigh Mòr
235
Sean Connery 1930-08-25 Dùn Èideann
236 June Almeida 1930-10-05 2007-12-01 Glaschu
237 Jimmy Reid 1932-07-09 2010-08-10 Baile a' Ghobhainn
238 Canon Kenyon Wright 1932-08-31 2017-01-11 Pàislig
239 Ailean Dòmhnallach 1933 Dùn Bheagain
240 Ailig Dòmhnallach 1933 2017 Scarasta
241 Iain MacLeòid 1933 Glaschu
242 Calum Ros 1934-01-21 Partaig
243
Iain Fearchar Rothach 1934-08-26 2014-01-26 Gleann Seile
244
David Thouless 1934-09-21 2019-04-06 Bearsden
245
Alasdair Gray 1934-12-28 2019-12-29 Glaschu
246 Lisa Storey 1935 Bhatarsaigh
247
Raibeart MacGilleFhinnein, BP 1936-06-26 2020-01-18 Glaschu
248 James Mirrlees 1936-07-05 2018-08-29 Muine Gobha
249 Tormod MacGill-Eain 1936-12-26 2017-08-31 Glaschu
250 Màrtainn Dòmhnallach 1937 2016-02-02 Achadh a' Choirce
251 Seonaidh Ailig Mac a' Phearsain 1937 2017-08-31 An Tòb
252
Teddy Taylor 1937-04-18 2017-09-20 Glaschu
253 Jim MacGilleEathain 1937-04-21 Largall
254
Ceana Chaimbeul 1937-07-21 An Grìob
255
Dòmhnall Mac an Deòir 1937-08-21 2000-10-11 Glaschu
256
Fergie Dòmhnallach 1938 Glaschu
257 Iain Moireach 1938 2018-11-17 Barabhas
258 An t-Urramach Jack MacArtair 1938 2002-12-09 Marbhaig
259 John Smith 1938-09-13 1994-05-12 Dail Mhàilidh
260 Seonaidh Beag Mac a' Mhaoilein 1939-09-07 Leumrabhagh
261 Eddie MacThòmais 1940-07-16 2008-10-15 Glaschu
262
Robin Harper 1940-08-04 Inbhir Theòrsa
263 Donnchadh MacGillÌosa 1941 Nis
264 Ruairidh MacLeòid nan Duilleagan Gàidhlig 1941 Loch nam Madadh
265 Alasdair Caimbeul 1941-05-27 Nis
266
Alex MacFhearghais 1941-12-31 Baile a' Ghobhainn
267 Dòmhnall Iain MacÌomhair 1942 2015-03-01 Lacasdal
268
Iain Mac an Sporain 1942 Glaschu
269
Fraser Stoddart 1942-05-24 Dùn Èideann
270
Aonghas Dubh MacNeacail 1942-06-07 An Ùig
271
Seumas Dùbhghlas-Hamalton 1942-07-31 Srath Athainn
272 Eideard Brocklebank 1942-09-24 Cill Rìmhinn
273 Tormod Caimbeul 1942-10-07 2015-05-02 Dail bho Dheas
274
Gil Paterson 1942-11-11 Glaschu
275 Dòmhnall Iain MacLeòid 1943 Àird Àsaig
276
Michael Kosterlitz 1943-06-22 Obar Dheathain
277 Norma NicLeòid 1944 Ùig
278
Maoilios Caimbeul 1944-03-23 Stafainn
279 Anndra Ardbuckle 1944-04-12 Fìobha
280
Jimmy Johnstone 1944-09-30 2006-03-13 Baile Udain
281
Anna Latharna NicGillÌosa 1944-10-21 Sruighlea
282
Seumas Caimbeul 1945 An Grìob
283
Richard Henderson 1945-07-19 Dùn Èideann
284 Mairead Ewing 1945-09-01 2006-03-21 Lannraig, Lannraig a Deas
285
Rob MacGiobain 1945-10-10 Glaschu
286
Donovan 1946-05-10
1946-05-20
Glaschu
287
Malcolm Rifkind 1946-06-21 Dùn Èideann
288 Stuart Christie 1946-07-10 2020-08-15 Glaschu
289
Stewart Stevenson 1946-10-15 Dùn Èideann
290
Mairead Bennett 1946-10-27 Port Rìgh
291 Tormod MacGillÌosa 1947 Tròndairnis
292
Eilidh Eadie 1947-03-07 2013-11-09 Stenhousemuir
293 Catrìona NicGumaraid 1947-03-22 Dùn Bheagain
294 Uilleam Aitken 1947-04-15 Glaschu
295
Gerry Rafferty 1947-04-16 2011-01-04 Pàislig
296 Liz Lochhead 1947-12-26 Tobar na Màthar
297 Ailean Caimbeul 1948 Ceileabost
298
Jimmy Hood 1948-05-16 2017-12-04 Lios MoFhèige
299
Eanraig MacGillÌosa 1948-06-15 Maothchoille
300 Brian MacUilleim 1948-12-13 Dùn Omhain
301 An t-Ollamh Dòmhnall Meek 1949 Tiriodh
302
Ailig MacFhearghais 1949-04-08 2018-07-31 Lios Uillt
303
Jean Urchardan 1949-05-17 Lodainn an Iar
304 Ruaraidh Dòmhnallach 1949-07-27 Dòrnach
305 Sim MacCoinnich 1949-12-04 2008-04 An Tòb
306
Gail Ros 1950s Rèis
307
Ruth Maguire 1950s Q106652
308 Coinneach MacIomhair 1950 Col Uarach
309
Rhona Brankin 1950-01-19 Glaschu
310
Christine Primrose 1950-02-17 Càrlabhagh
311
Annabel Goldie 1950-02-27 Glaschu
312 Jocky Wilson 1950-03-22 2012-03-24 Cathair Challdainn
313
Bill Bowman 1950-05-30 Glaschu
314 Seumas Grannd 1950-10-26 Baile Ùr nan Granndach
315
Gòrdan Mac a' Bhriuthainn 1951-02-20 Giofnag
316
John Scott 1951-06-07 Inbhir Àir
317
Maureen Watt 1951-06-23 Obar Dheathain
318 Eleanor Scott 1951-07-23 Inbhir Nis
319
Ròsanna Choineagan 1951-07-27 Glaschu
320
Sandra White 1951-08-17 Glaschu
321
Ailig Neil 1951-08-22 Ospadal Meadhanach Shiorrachd Àir
322
Colin Beattie 1951-10-17 Baile Fharfair
323 Aonghas Pàdraig Caimbeul 1952 An Leth Mheadhanach
324 Crìsdean Dillon 1952 2000 Irbhinn
325 Coinneach MacGuaire 1952 Tobar Mhoire
326
Crìsdean Whyte 1952 Glaschu
327
Michael Marra 1952-02-17 2012-10-23 Dùn Dèagh
328
Oliver Knussen 1952-06-12 2018-07-08 Glaschu
329
Margaret Mitchell 1952-11-15 Coatbridge
330 Magaidh Dhòmhnallach 1952-11-17 2016-07-26 Glaschu
331
Jeane Freeman 1953 Inbhir Àir
332 Ruaraidh Iain MacLeòid 1953 Port nan Long
333
Seumas Ó Dornáin 1953-03-17 Glaschu
334
Tony Blair 1953-05-06 Dùn Èideann
335
Donaidh Rothach 1953-08-02 An Ùig
336 Calum Dòmhnallach 1953-11-12 Loch nam Madadh
337
Iain Banks 1954-02-16 2013-06-09 Dùn Phàrlain
338
Mary Fee 1954-03-23 Dùn Èideann
339
Cathie Craigie 1954-04-14 Sruighlea
340
Seumas Uallas 1954-08-25 Anainn
341
Dougie MacLean 1954-09-27 Dùn Bhlàthain
342
Ailig Salmond 1954-12-31 Gleann Iucha
343
Beatrice Wishart 1955 Liùrabhaig
344
Brus Crawford 1955-02-16 Peairt
345 Dòmhnall S Moireach 1956 Hamaltan
346
Bill Butler 1956-03-30 Glaschu
347
David Stewart 1956-05-05 Inbhir Nis
348 Calum Domhnallach (neach poileataigs) 1956-05-07 Steòrnabhagh
349
Linda Fabiani 1956-12-14 Glaschu
350
Iain Finnie 1956-12-31 Na Cluainean
351
Lewis Dòmhnallach 1957-01-01 Steòrnabhagh
352
Iain Mason 1957-05-15
1957-07-01
An Ruadh-ghleann
353
Iain Gray 1957-06-07 Dùn Èideann
354
Seonag NicLaomainn 1957-07-11 Glaschu
355
Fearghas Ewing 1957-09-23 Glaschu
356 Niall Gòrdan 1958-01-22 Inbhir Pheofharain
357
Coinneach MacAsgaill 1958-04-28 Dùn Èideann
358
Irvine Welsh 1958-09-27 Lìte
359
Lesley Laird 1958-11-15 Grianaig
360
Alex McLeish 1959-01-21 Glaschu
361
Jackson Carlaw 1959-04-12 Baile Ùr na Maoirne
362
Meg Bateman 1959-04-13 Dùn Èideann
363
Colin Fox 1959-06-17 Tobar na Màthar
364
Teàrlach Ceanadach 1959-11-25 2015-06-01 Inbhir Nis
365
Gòrdan Dòmhnallach 1960-01-02 Glaschu
366
Ealasaid Nic a' Ghobhainn 1960-02-27 Dùn Èideann
367
Nicol MacSteaphain 1960-03-23 Obar Dheathain
368
Seac MacDhòmhnaill 1960-06-30 Irbhinn
369
Annabelle Ewing 1960-08-20 Glaschu
370
Dàibhidh Torrance 1961-03-13 Cathair Challdainn
371 Edward Mountain 1961-03-19 Comhairle Mhoireibh
372
Ian Blackford 1961-05-14 Dùn Èideann
373
Sarah Boyack 1961-05-16 Glaschu
374
Alex Johnstone 1961-07-31 2016-12-07 Stonehaven
375
Kenneth Gibson 1961-09-08 Pàislig
376
Keith Brown 1961-12-20 Dùn Èideann
377
Gavin Hastings 1962-01-03 Dùn Èideann
378
Coinneach Mac an Tòisich 1962-01-15 Inbhir Nis
379
Joan McAlpine 1962-01-28 Guireag
380
Pete Wishart 1962-03-09 Dùn Phàrlain
381 Scott Barrie 1962-03-10 Cill Rìmhinn
382 Kathleen Jamie 1962-05-13 Dùn Èideann
383
Dàibhidh Mundell 1962-05-27 Dùn Phris
384
Ally McCoist 1962-09-24 Bellshill
385
Graeme Dey 1962-10-29 Obar Dheathain
386
James Wolffe 1962-12 Dùn Phris
387 Anna Mhàrtainn 1963 Lìonacro
388
Stewart Hosie 1963-01-03 Dùn Dèagh
389
Elaine Nic a' Ghobhainn 1963-05-07 Coatbridge
390
Andy Wightman 1963-05-29 Dùn Dèagh
391
Rhoda Ghrannd 1963-06-26 Steòrnabhagh
392
Wendy NicAlasdair 1963-06-27 Glaschu
393
Alister Jack 1963-07-07 Dùn Phris
394
Ivan McKee 1963-09 Baile Eilidh
395
Aonghas Dòmhnallach 1963-10-11 Steòrnabhagh
396
James Kelly 1963-10-23 Glaschu
397
Lena Zavaroni 1963-11-04 1999-10-01 Grianaig
398
Alex Rowley 1963-11-30 Dùn Phàrlain
399
Bryan Gunn 1963-12-22 Inbhir Theòrsa
400
Susan Deacon 1964-02-02 Baile nam Feusgan
401
Iain MacShuibhne 1964-04-13 Dùn Èideann
402
Brian Whittle 1964-04-26 Inbhir Àir
403
Fiona Hyslop 1964-08-01 Irbhinn
404
Craig Levein 1964-10-22 Dùn Phàrlain
405 Màrtainn Mac an t-Saoir 1965 Lèanaidh
406
Art MacCormaig 1965 Port Rìgh
407 Michelle Thomson 1965-03-11 Bearsden
408
Alastair MacIlleMhìcheil 1965-07-15 Ìle
409
Murchadh Friseal 1965-09-05 Inbhir Nis
410
Alison Johnstone 1965-10-11 Dùn Èideann
411
Dougray Scott 1965-11-25 Gleann Rathais
412
Joanna Cherry 1966-03-18 Dùn Èideann
413
Tàmhais Scott 1966-05-06 Inbhir Nis
414
Artair Dòmhnallach 1967 Tiriodh
415
John Barrowman 1967-03-11 Glaschu
Q15260074
416
Jeremy Balfour 1967-03-11 Dùn Èideann
417
Joe Fitzpatrick 1967-04-01 Dùn Dèagh
418 Anna Frater 1967-07-05 Steòrnabhagh
419
Clare Adamson 1967-08-01 Tobar na Màthar
420
Liam MacArtair 1967-08-08 Dùn Èideann
421
Jim Murphy 1967-08-23 Glaschu
422 David Adger 1967-09-23 Cathair Challdainn
423
Willie Rennie 1967-09-27 Fìobha
424
Finlay Carson 1967-10-18 Twynholm
425
Christina McKelvie 1968-03-04 Glaschu
426
Kevin Stewart 1968-06-03 Obar Dheathain
427
Gillian Martin 1969 Baile Ùr Fobharain
428
Neil Findlay 1969-03-06 Srath Bhroc
429
Ridseard Lochhead 1969-05-24 Pàislig
430
George Adam 1969-06-08 Pàislig
431
Gerard Butler 1969-11-13 Pàislig
432 Martha Wardrop 1969-12-10 Cill Rìmhinn
433
Angela Constance 1970-07-15 An Dubh Allt
434
Nicola Sturgeon 1970-07-19 Irbhinn
435
Alan Brown 1970-08-12 Cille Mheàrnaig
436
Mìcheil MacMhathain 1970-09-08 Glaschu
437
Claire Baker 1971-03-04 Dùn Phàrlain
438
Ewan McGregor 1971-03-31 Peairt
439
Alasdair Allan 1971-05-06 Ashkirk
440
Annie Wells 1972-02-24 Glaschu
441 Tony Kearney 1972-12 Barraigh
442
Pàdraig Harvie 1973-03-18 Baile Alasdair
443
Bob Doris 1973-05-11 Am Magh Leamhna
444 Bruce MacGregor 1974 Inbhir Nis
445 Niall Iain Dòmhnallach 1974 Obar Dheathain
446
Ash Denham 1974-03-08 Dùn Èideann
447
Ridseard Baker 1974-05-29 Dùn Èideann
448
Shirley-Anne Somerville 1974-09-02 Cathair Challdainn
449
Stephen Gallacher 1974-11-01 Deagh Mhonadh
450
John Lamont 1976-04-15 Cill D'Fhinnein
451
Ian Murray 1976-08-10 Dùn Èideann
452
Dòmhnall Camshron 1976-11-26 Achadh na Càiridh
453
Derek Mackay 1977-07-30 Rinn Friù
454
Faidhle:Jenny Marra MSP.jpg
Jenny Marra 1977-11-06 Dùn Dèagh
455 Maoileas MacAonghais 1978-05-10 An t-Àth Leathann
456
Julie Fowlis 1978-06-20 Uibhist a Tuath
457
Ruth Davidson 1978-11-10 Dùn Èideann
Ospadal Màthrachais Cuimhneachan Simpson
458
James McAvoy 1979-04-21 Glaschu
459
Jamie Hepburn 1979-05-21 Glaschu
460
Jo Swinson 1980-02-05 Glaschu
461
Jamie Greene 1980-03-19 Grianaig
462
Aileen Chaimbeul 1980-05-18 Peairt
463
Mark McDonald 1980-06-07 Inbhir Uaraidh
464 Niall O'Gallagher 1981 Dùn Èideann
465
Monica Lennon 1981-01 Bellshill
466
Kezia Dugdale 1981-08-28 Obar Dheathain
467 Morven Christie 1981-09-01 Baile Eilidh
468 Catrìona Lexy Chaimbeul 1982 Nis
469
Alison Thewliss 1982-09-13 Lannraig, Lannraig a Deas
470
Dùghlas Ross 1983-01-27 Comhairle Mhoireibh
471
Anas Sarwar 1983-03-14 Glaschu
472
Hannah Bardell 1983-06-01 Baile Dhunlèibhe
473
Neil Bibby 1983-09-06 Pàislig
474 Kirsteen NicDhòmhnaill 1983-12-18 Inbhir Nis
475
Jenny Gilruth 1985s Siaras
476
Tom Arthur 1985 Pàislig
477
Humza Yousaf 1985-04-07 Glaschu
478
Mairi Evans 1985-04-23 Dùn Dèagh
479
Mark Griffin 1985-10-19 Glaschu
480 Chris Pendergast 1986-02-19 Glaschu
481
Kirsty Blackman 1986-03-20 Obar Dheathain
482 Anndra A. Dunn 1987 Leòdhas
483
Andy Moireach 1987-05-15 Glaschu
484
Ross Thomson 1987-09-21 Obar Dheathain
485 Calum MacLeòid 1988-11-15 Glaschu
486
Danielle Rowley 1989-02-25 Dail Chè
487
Oliver Mundell 1989-12-01 Irbhinn
488
Ceit Fhoirbeis 1990-04-06 Inbhir Pheofharain
489
Ross Greer 1994-06-01 Bearsden
490
Mhairi Black 1994-09-12 Pàislig
491 Iain Mac'Illeathain Na Hearadh
492 Cathy NicDhòmhnaill Iarsiadar
493
Derek Moireach Nis
494 Donnchadh nam Pìos 1700 Inbhir Ìonaid
495 Joy Dunlop A' Choingheal a Tuath
496 Alison Lang Dùn Èideann
497 An Dr Fionnlagh MacLeòid Nis
498 Catrìona NicNèill Barraigh
499 Murchadh MacLeòid Griais
500 Cairistìona NicFhearghais Cunndainn
501 Iain Bàn Òg 1913 Eilean Èisdeal
502 Ailean Boyd Siorrachd Inbhir Àir
503
Daibhidh Walker Uibhist a Deas
504 Alasdair MacIlleBhàin An t-Sàilean
505 Calum MacMhaoilein A' Phàirc
506 Seonaidh MacAnndrais Cille Mhoire
507
Emma Harper Siorrachd Bhaile na h-Uige
508
Graham Simpson Obar Dheathain
509 Anna Chaimbeul Sgalpaigh na Hearadh
510 Eobhann MacDiarmaid 1801 Baile a' Chlachain
511 Iain MacRàth Na Hearadh
512 Fiona NicCoinnich Leòdhas
End of auto-generated list.