B' e searmonaiche agus gràdhaiche-daonna a bha ann an Thomas Guthrie.

Thomas Guthrie
ThomasGuthrie1843.jpg
Beatha
Breith Breichinn, 12 dhen Iuchar 1803
Dùthaich  Alba
Bàs St Leonards-on-Sea (en) Translate, 24 dhen Ghearran 1873
Àite-adhlacaidh Grange Cemetery, Edinburgh (en) Translate
Teaghlach
Athair David Guthrie
Màthair Clementina Cay
Cèile Anne Burns (en) Translate
Clann
Foghlam
Foghlam Oilthigh Dhùn Èideann
Brechin High School (en) Translate
Cànain Beurla
Dreuchd
Dreuchd sgrìobhadair
Ballrachd Comann Rìoghail Dhùn Èideann
Creideamh
Creideamh evangelical church (en) Translate

Rugadh e ann am Breichin 'sa bhliadhna 1803 gu athair a bha ag obair mar bancair agus probhaist.

Cha tug fad sam bith mus do thoisich am foghlam aige, agus athair ga chuir fhèin agus a bhràthair gu breabadair anns an coimhearsnachd, a bhiodh gan teagaisg mar oide fhad 's a bhiodh e ag obair a breabadaireachd.

Aig aois 12 thoisich e mar oileanach aig Oilthigh Dhùn Èideann, agus ged chuir e seachad 10 bliadhna an sin ag ionnsachadh feallsanachd, diadhaireachd, agus corp-eòlas, bha e fhèin dham beachd “beyond the departments of fun and fighting, I was in no way distinguished at college.”!

Mar sin, tha sinn a faicinn nach e duine àrdanach a bh' ann idir.

Ged bha airson dreuchd a ghabhail mar ministear, bha dì-chothroman ann agus mar sin chaidh e dhan Fhraing airson 2 bhliadhna a chuir seachad aig Oilthigh am Paris ag ionnsachadh mu leigheas.

Thill e mu dheireadh a dh'Alba mu 1828, agus chaidh e a dh'obair ann am Banc an Dùn Dè gu, mu dheireadh, fhuair e cothrom àite fhaighinn mar mhinistear ann an coimhearsnachd Obar Eilid. Chuir e seachad 8 bliadhna an seo, agus a bharrachd air cliù a choisinn dha fhèin airson fhoghlam agus a choimeas-labhairt, stèidhich e banca-sàbhalaidh agus leabharlann airson an coimhearsnachd.

Chuir e cuideachd na dh'ionnsaich e a thaobh leigheas gu feum nuair a nochd an galar-àraidh anns an sgìre.

Mu dheireadh, an 1838, thill e a Dhùn Èideann agus e air àite fhaighinn aig Old Greyfriars Church.

Bha connspaidean a dol a thaobh de mar a bha Eaglais na h-Alba air a riaghladh mu'n am seo, agus beagan bhliadhnachan an deidh dha tilleadh a Dhùn Èideann, bhris an Eaglais agus bha Thomas Guthrie a miosg na ceannardan a stèidhich an Eaglais Shaor.

Seach gun robh cliù cho mòr aige mar duine tarraingeach agus fileanta, chaidh fhàgail os cionn am Manse Fund agus e strì airson airgead a chruinneachadh airson an Eaglais Shaor. An deidh dha cuairteachadh gu iomadh sgìre agus coimhearsnachd – agus a cosnadh am far ainm “the big beggar” oir 's gur e duine cho mòr, tapaidh, a bh' ann 6 troigh gu leth – tharraing e còmhladh barrachd air £100k – fiach mu £15m ann an airgead latha an diugh - airson an Eaglais Shaor a chuir air dòigh agus a chumail a dol.

Mu fichead bliadhna an deidh sin, chaidh thaghadh mar Moderator an Eaglais Shaor.

Ge'd a b' fhiach bruidhinn air airson am buaidh a bh' aige air an eaglais abhainn, 's e dh'fhàg e sònraichte ainmeil nuair a bha e beò na h-oidhirpean a rinn e cothroman foghlam a thoirt do na cloinn a bu bhochd ann an Alba agus cuideachd mar a bhiodh e strì ann aghaidh cron an deoch làidir agus an obair a rinn e a thaobh iomadh charthannas eile.

Chuir am bochdainn a bha ri lorg ann an Dùn Èideann iongnadh air – agus bha gu math mothachail dhan an ceangal a bha eadar deoch làidir agus mar a bhiodh daoine, gu h-àraid cloinn òga, a fulang.

Aig an am a bha seo, bha cumanta gu leòr cloinn a lorg anns am prìosan, agus an 1845 bha mu 1,000 bhalach agus nighean òg à Dùn Èideann sa phrìosan.

Bhruidhinn e fhèin mu nuair thàinig e chum baile an toiseach agus e dhem beachd

“'with worthless, drunken and abandoned parents for their only guardians, there were thousands of poor innocent children, whose only chance of being saved from a life of ignorance and crime lay in a system of compulsory education”'

Agus e cuideachd a bruidhinn air na cloinn a bha seo 's e ag ràdh:

these Arabs of the city are as wild as those of the desert.”

Dh'ionnsaich e mu na 'ragged schools' a bha air nochdadh an toiseach am Portsmouth agus, nas fhaisg air fhèin, an Obar Dheathain.

Dh'fhosgail e fhèin 'ragged school' anns an aon togalach far a bheil an Camera Obscura – a chum Patrick Geddes a dol – fhathast 'san latha an diugh.

Thug e a steach na cloinn a bu bhochd a bha ri lorg anns na sràidean agus na slums, agus fhuair iad fasgadh, aodach, biadh, foghlam. Bhiodh iad cuideachd a faighean trèanadh ann an sgilean gnìomhachas airson na balaich, agus na clann-nighinn gus am biodh iad nan "thrifty wives for working men"

B'e buaidh a bh' aig a seo, gun deach cloinn bhochd a sguabadh 'o na sraidean agus a steach dha na sgoiltean agus ann an greiseag bheag, chaidh an t-àireamh de chloinn ann am prìosain Dhùn Èideann sìos 75%.

Leis an uidh a bh' aige ann an slàinte agus cothroman na h-òigridh, agus seach gu robh 10nar chloinn aige fhèin, chanadh e “I am rich in nothing but children.”

B' e an 'temperance movement' iomairt eile anns an robh Guthrie an sas gu mor. Aig an t-àm, bhiodh fiù an cuid mhòr de chlèirich ag òl gu tric agus bha mothachail dhan an cron a bha deoch làidir a dèanamh air coimhearsnachdan agus teaghlaich bochd.

Bhiodh e fhèin ag òl gun robh e 38 bliadhna a dh'aois, ach aon latha, agus e a cuairteachadh Èirinn le ministear eile, stad iad airson 'hot toddie' fhaighinn. Dh'fhaighnich iad dhan draibhear aca – duine simplidh Èirinneach gun foghlam – an robh e fhèin ag iarraidh deoch. 'S e fhreagair e nach do ghabh e deoch làidir a riamh agus nach gabhadh.

Chuir seo iongnadh air Guthrie, agus bho'n latha sin bha e T-Total, agus a' strì airson taic thoirt do dhaoine agus coimhearsnachdan a bha fulaing fo bhuaidh alcohol.

Stèidhich e am Free Church Temperance Society agus an Scottish Association for the Suppression of Drunkenness.

Chan e 'prohibitionist' a bh' ann idir, 's e bha an dòchas bacadh a chuir air na trioblaidean a bha ceangailte ri daoine 'g òl cus agus taic thoirt do theaghlaich a bha fulaing seach gun robh greim aig an deoch air cuid de na pàrantan.

'S ann tro na h-oidhirpean aige a cheadaich am Pàrlamaid am 'Forbes-MacKenzie Act' ann an 1853, a chuir stad air alcohol bhith ga reic air Latha an Sabaid agus robh 10am agus an deidh 10pm air latha sam bith – agus na h-amannan seo againn fhathast an latha an-diugh.