Tha Loch Abar na sgìre anns an Iar-ghaidhealtachd, a' gabhail a-staigh Lathurna a Tuath, Gleann Comhann, Mòinteach Raineach, Bràigh Loch Abar, Loch Abar Iochdarach, Muideart, Àird nam Murchan, Suaineart, a' Mhorbhairne, Àird Ghobhar agus Na h-Eileanan Tarsainn (Rùm, Eige, Eilean nam Muc, agus Canaigh).

Loch Abar

Is e An Gearasdan am prìomh-bhaile Abrach. A dh' aindeoin an ainm, chan eil loch ann ris an abrar Abar.

Tha am Black Water Reservoir anns na beanntan os cionn Ceann Loch Lìobhann.

Ceanglaichean a-mach

deasaich