Tha Seann Tiomnadh na cruinneachadh de leabhraichean sgriobtair, a tha sa Bhìoball. Is iad na leabhraichean a chleachd na Iùdhaich is na Crìostaidhean, agus chaidh iad a sgrìobhadh ann an Eabhra agus Aramais.