'S e leabhar san t-Seann Tiomnadh a tha sa chiad leabhar Shamueil (Eabhra: Sefer Sh'muel ספר שמואל), don ainm, air mhodh eile ciad Leabhar nan Rìgh (an còmhnaidh 1 Rìghrean).