Eclesiastes

fichead-ciad leabhar Bìoball, fillte 12 caibideilse

Tha Eclesiastes neo Qohelet (קהלת ) ann an Eabhra, sa Bhìoball. 'S e eadar-theangachadh Greugach a tha san tiotal.

Frìos le as-aithris de dh'Eclesiastes.