Ann an 1923, lean An Comunn Gàidhealach eisimpleir na h-Eisteddfod sa Chuimrigh. An àite nan diofar farpaisean bàrdachd a bh’ ann roimhe aig aʼ Mhòd Nàiseanta, chaidh aon fharpais ùr a stéidheachadh airson Crùn na Bàrdachd. Chaidh an neach a bhuanaich i a chrùnadh gach bliadhna aig aʼ chuirm ciùil air an oidhche mu dheireadh, agus chaidh aithneachadh fad bliadhna mar Bhàrd aʼ Chomuinn Ghàidhealaich.[1]

Bàird aʼ Chomuinn Ghàidhealaich deasaich

Bliadhna Àite Bàrd Dàn
2021 Inbhir Nis Rody Gorman
2019 Glaschu Sandaidh NicDhòmhnaill-Jones
2015(-2018) An t-Òban Floraidh NicPhàil, Tiriodh
2011(-2014) Na h-Eileanan Siar Lodaidh MacFhionghain, Alba Nuadh
2007(-2010) An Gearasdan, Loch Abar Màrtainn Mac an t-Saoir
2004(-2006) Peairt Aonghas ‘Dubh’ MacNeacail
2003 An t-Òban Catrìona NicGumaraid
2002 An Leargaidh Ghallda Maoilios Caimbeul
2001 Steòrnabhagh Aonghas Pàdraig Caimbeul
2000 Dùn Omhain Dòmhnaill Iain MacÌomhair


1999 An Gearasdan, Loch Abar
1998 An t-Eilean Sgitheanach agus Loch Aillse
1997 Inbhir Nis
1996 Blàr Ghobharaidh
1995 Goillspidh, Cataibh
1994 Dùn Omhain
1993 An t-Àrd Ruigh
1992 An t-Òban
1991 Inbhir Pheofharain
1990 Baile Ghobhainn, Glaschu


1989 Steòrnabhagh
1988 Glaschu
1987 Sruighlea
1986 Dùn Éideann
1985 An Gearasdan, Loch Abar
1984 Inbhir Nis
1983 Tobar na Màthar
1982 An t-Eilean Sgitheanach
1981 An Gearasdan, Loch Abar
1980 Peairt


1979 Steòrnabhagh Sguir an fharpais fad iomadh bliadhna
1978 An t-Òban Cha deach gin ainmneachadh
1977 Goillspidh, Cataibh An t-Urr. Ruairidh MacDhòmhnaill Cearcal Cuain, Fios-Freagairt, An Aon Dealbh
1976 Obar Dheathain Sìne Cooper, Obar Dheathain Taigh Falamh, Air Bruach na h-Aibhne, Bithidh an Ùine air Ruith
1975 Cille Bhrìghde an Ear Iain MacDhùghaill, Solas, Uibhist a Tuath Sopan Sìobaidh, Beul nam Bil, Làn Tràigh Bhàlaigh - Reoghart na h-Alba
1974 Dùn Deagh Cha deach gin ainmneachadh
1973 Inbhir Air Murchadh Moireasdan, Brogh, Leòdhas Uilleam Uallas aig Blàr Dhrochaid Shruighlea
1972 Inbhir Nis Alasdair MacAonghais, Gleann Comhann Dà Shealladh
1971 Sruighlea Iain Aonghas MacLeòid, Na Hearadh Fir na Deifir
1970 An t-Òban Mòrag Herdman, Baile an t-Saoir Fuaim na Pìoba


1969 An Aghaidh Mhór Uilleam Nèill, Siorrachd Àir Dòchas air an Tràigh
1968 Dùn Omhain Dòmhnall Iain MacDhùghaill, Barraigh Druim an t-Saoghail
1967 Glaschu Tormod MacGill-Eain, Glaschu Maol Donn
1966 Inbhir Nis — Cha deach gin ainmneachadh
1965 An Leargaidh Ghallda Ùisdean Laing, Staoinibrig, Uibhist a Deas Am Fiabhras nach faigh Bàs
1964 Obar Dheathain Dòmhnall Iain MacLeòid, Àird Àsaig, Na Hearadh Beatha Làn
1963 Peairt Seumas MacCoinnich, Glaschu Beachd, Smuain is Teagamh
1962 An t-Òban Aonghas MacAonghais, Clarkston, Glaschu Crannag aʼ Mhinisteir
1961 Sruighlea Seònaidh Ailig Mac a' Phearsain, Uibhist a Tuath An t-Slabhraidh
1960 Dùn Éideann Alasdair Iain MacʼIlleMhaoil, Inbhir Nis Ar Cainnt mar Chraobh-Dharaich


1959 Dùn Deagh Dòmhnall Ailean MacDhòmhnaill, Dalabrog, Uibhist a Deas Aiseirigh aʼ Bheachainn
1958 Glaschu An t-Oll. Urr. Tómas M. MacCalmain, Caol Reatha, An t-Eilean Sgitheanach Buaidh air na Famhairean
1957 Inbhir Nis Dòmhnall R. MacGilleMhoire, Sgalpaidh, Na Hearadh Màiri Òg
1956 An Leargaidh Ghallda Iain M. Moffatt-Pender, Uachdar Àrdair, Siorrachd Pheairt Oidhche na Leargaidh
1955 Obar Dheathain Seonaidh Moireasdan, Sgalpaigh, Na Hearadh Tiugainn do Sgalpaigh
1954 Peairt Raghnall MacLaomainn, Saghadal, Cinn Tìre Luath air aʼ Chagailt
1953 An t-Òban Iain Camshron, Inbhir Àsdail, Geàrrloch An Saighdear
1952 Baile Bhòid An t-Urr. Cailein T. MacCoinnich, Tarasaigh, Na Hearadh An Cliseam
1951 Dùn Éideann Màiri M. NicGhillEathain, Griomasaigh, Uibhist a Tuath Do Bheinn Eubhal
1950 Dùn Omhain Aonghas MacMhathain, Stafainn, An t-Eilean Sgitheanach Bodach an Stòirr


1949 Inbhir Nis Dòmhnall MacDhòmhnaill, Éirisgeigh Rannan à Eilean na h-Òige
1948 Glaschu Dòmhnall Iain MacDhòmhnuill, Peighinn nan Aoireann, Uibhist a Deas Chì Mi
1947 Peairt Dòmhnall MacGilleathain, Am Bràighe, An t-Eilean Sgitheanach Don Chuilthionn
1946 Obar Dheathain Iain A. MacLeòid, Siabost, Leòdhas Radharc Céin
1945 An Dàrna Cogadh
1944 An Dàrna Cogadh
1943 An Dàrna Cogadh
1942 An Dàrna Cogadh
1941 An Dàrna Cogadh
1940 An Dàrna Cogadh


1939 -- An Dàrna Cogadh Ìomhar MacSporain, Ceann Loch Chille Chiarain Moladh Màiri
1938 Glaschu Dòmhnall Mac an t-Saoir, Snaoiseabhal, Uibhist a Deas Aeòlus agus am Balg
1937 Dùn Deagh Calum Iain MacLeòid, An Dòrnaidh, Cinn Tàile An Cuan Siar
1936 Inbhir Nis Eachann MacDhùghaill, Cola An Càrn
1935 Dùn Éideann Dòmhnall Grannd, Camas Chros, An t-Eilean Sgitheanach An Uilebheist agus na Foghlamaich
1934 An t-Òban Catrìona Fionnghal Urchadan, Liùrbost, Leòdhas Soillse agus Sgleò
1933 Glaschu Dòmhnall MacillMhaoil, Ceann Loch Iall, Loch Abar Tobar aʼ Chreachainn
1932 An Gearasdan Dòmhnall MacillÌosa, Sniothasort, An t-Eilean Sgitheanach Cuireadh do na Gaidhil
1931 Inbhir Pheofharain Seòras E. Majoribanks, Sonachan, Earra-Ghàidheal Sealladh air Cruachan Beann
1930 Dùn Omhain Ruairidh Caimbeul, Bràgar, Leòdhas Cor is Leas na Dùthcha


1929 Peairt Donnchadh MacIain, Lag a' Mhuilinn, Ìle Don Ghealaich
1928 Inbhir Nis Pàdraig Caimbeul, Bràgar, Leòdhas An Uiseag
1927 An Gearasdan Aonghas MacEacharna, Haoidhnis, Tiriodh Tìr Mhaiseach nan Cruach
1926 An t-Òban Calum MacRath, Sgeubost, An t-Eilean Sgitheanach Cuairt Mhaidne aʼ Bhuachaille
1925 Grianaig Iain MacCormaig, Fionnphort, Muile Blàr Inbhir Chéitein
1924 Peairt Iain MacPhàidein, Muile Aitealan on Iar
1923 Inbhir Nis Seumas MacThòmais, Tunga, Leòdhas Buaidh an Laoich

Iomraidhean deasaich

  1. An Comunn Gàidhealach (1953): “List of the Crowned Bards”, Jubilee Mòd Souvenir Programme, td. 44. Air a thogail 26mh dhen Lùnasdal 2017.