Tha An Comunn Gàidhealach na bhuidheann carthannais saor-thoileach a chaidh a stèidheachadh ann an 1874 gus cànan is cultar nan Gàidheal a bhrosnachadh.[1] Tha iad cuideachd a' ruith Am Mòd Nàiseanta Rìoghail – prìomh fhèis chultarail nan Gàidheal (a rèir a' chomuinn fhèin).

An Comunn Gàidhealach
Oifisean a' Chomuinn Ghàidhealaich ann an Inbhir Nis
Stèidhichte 1874
Dùthaich Rìoghachd Aonaichte
Oifis Inbhir Nis

Eachdraidh

deasaich

Cinn-suidhe a' chomuinn

Ainm Cinn-latha
Aonghas MacDhonnchaidh 1922-1927
Calum MacLeòid 1938-1946
Neil MacGilleSheathain 1954-1956 [2]
Dòmhnall Grannd 1966-1968 [3]
Iain MacLeòid 2007-?[4]
Ailean Caimbeul 2017[5]

Luchd-gairme

Ainm Cinn-latha
Dòmhnall MacPhàil 1954 [6]
  1. The Scotsman
  2. Thomson, Derick (1994) Companion to Gaelic Scotland Glasgow: Gairm, 266.
  3. MacCalmain, T.M. (1971) 'Gaidheal gu Chùl' in D. Grannd "Tìr an Àigh" deas. le Iain A. MacDhòmhnaill, Glaschu: Gairm, d.7
  4. https://web.archive.org/web/20130927144631/http://www.acgmod.org/about/board/ga 8 Giblean 2013
  5. An Comunn Gàidhealach: “Am Bòrd Stiùiridh(Gàidhlig). Air a thogail 14mh dhen Lùnasdal 2017.
  6. MacLeod, Donald John (1980) Twentieth Century Publications in Scottish Gaelic" Edinburgh: Scottish Academic Press, 16.

Faic cuideachd

deasaich

Ceanglaichean a-mach

deasaich

An Comunn Gàidhealach