'S e duais aig a' Mhòd Nàiseanta Rìoghail airson seinn aon-neach a th'ann am Bonn Òir a' Chomuinn Ghàidhealaich.

Tha co-fharpais a bhuinn oìr fosgailte do dh'inbhich. Théid duais nam fear agus duais nam ban a thoirt seachad aig gach Mòd. Gu cunbhalach, théid an fharpais a chumail tron latha Diardaoin. Tha bonn òir eile ann airson seinn san t-seann nòs.

Farpais nam Ban

deasaich
Bliadhna Baile a’ Mhòid Àite Seinneadair Dachaigh Comharra Òran
2019 Glaschu 1 Claire Nicamhlaigh Glaschu 735
2019 Glaschu 2 Raonaid MJ Deans Comar nan Allt 734
2019 Glaschu 3 Marina NicLeòid Glaschu 718
2019 Glaschu 4 Saffron Hanvidge Inbhir Nis
2018 Dùn Òmhainn 1 Ceitidh Caimbeul Inbhir Nis
2018 Dùn Òmhainn 2 Raonaid MJ Deans Comar nan Allt
2018 Dùn Òmhainn 3 Isabel NicLeòid Càrlabhagh
2018 Dùn Òmhainn 4 Amanda Millen Glaschu
2017 Loch Abar 1 Rachel Walker Drochaid an Aonachain
2017 Loch Abar 2 Isabel NicLeòid Càrlabhagh
2017 Loch Abar 3 Ceitidh Caimbeul Inbhir Nis
2017 Loch Abar 4 Claire Nicamhlaigh Glaschu
2016 Na h-Eileanan Siar 1 Carol NicIlleathain[1] Tobar Mhoire 736
2016 Na h-Eileanan Siar 2 Ceitidh Nic a' Ghobhainn[1] Inbhir Nis 726
2016 Na h-Eileanan Siar 3 Isabel NicLeòid[1] Càrlabhagh, Eilean Leòdhais 722
2016 Na h-Eileanan Siar 4 Ainsley Hamill[1] Càrdainn Ros 719
2015 Na h-Eileanan Siar 1 Catrìona NicNèill[2] Cnoc Iòrdain
2015 An t-Òban 2 Ainsley Hamill[2] Càrdainn Ros 725
2015 An t-Òban 3 Isabel NicLeòid[2] Càrlabhagh, Eilean Leòdhais 724
2015 An t-Òban 4 Ceitidh Nic a' Ghobhainn[2] Inbhir Nis 719
2014 Inbhir Nis 1 Eilidh NicCarmaig (aois 18)[3] Port Rìgh 733 Laoidh air Bàs a Fir agus a h-Ighne
2014 Inbhir Nis 2 Ceitlin L R Nic a' Ghobhainn[3] Leòdhas 725
2014 Inbhir Nis 3 Ainsley Hamill [3] Càrdainn Ros 724
2014 Inbhir Nis 4 Isabel NicLeòid[3] Càrlabhagh, Eilean Leòdhais 719
2013 Pàislig 1 Eilidh Rothach[4][5] Dùn Bhreatainn an Ear 722
2013 Pàislig 2 Ceitidh Nic a' Ghobhainn[4][5] 716
2013 Pàislig 3 Alison NicAnnain[4] 713
2013 Pàislig 4 Flora Ann NicIllEathain[4] 709
2012 Dùn Omhain 1 Eilidh Davies[6] Inbhir Garadh
2012 Dùn Omhain 2 Sandy NicDhòmhnaill Jones[6]
2012 Dùn Omhain 3 Raonaid Walker[6] Geàrr-Lòchaidh
2012 Dùn Omhain 4 Isabel NicLeòid[6] Leòdhas
2011 Na h-Eileanan Siar 1 Catrìona Watt Leòdhas
2010 Inbhir Theòrsa 1 Joy Dunlop A' Chonghail
2009 An t-Òban 1 Sìneag Nic an t-Saoir Uibhist a Deas
2008 An Eaglais Bhreac 1 Kerrie NicFhionnlaigh Inbhir Nis
2007 Loch Abar 1 Sìne NicAoidh Inbhir Nis
2006 Dùn Omhain 1 Kirsteen NicDhòmhnaill Inbhir Nis
2005 Na h-Eileanan Siar 1 Fiona NicChoinnich Inbhir Pheofharain
2004 Peairt 1 Iseabail Nic an t-Sagairt Glaschu
2003 An t-Òban 1 Jenna Chuimeanach[7] Inbhir Nis
2002 An Leargaidh Ghallda 1 Kirsteen S Mhèinnearach Inbhir Pheofharain
2001 Na h-Eileanan Siar 1 Riona J I NicIlleBhàin Muile agus a' Mhorbhairne
2000 Dùn Omhain 1 Deirdre Nic an t-Sagairt Ìle
1999 Loch Abar 1 Joyce Mhoireach Leòdhas
1998 An t-Eilean Sgitheanach 1 Barabal Nic a' Ghobhainn Caol Loch Aillse
1997 Inbhir Nis 1 Alyth NicCarmaig Glaschu
1996 Blàr Ghobharaidh 1 Joanne Mhoireach Leòdhas
1995 Cataibh 1 Mairead NicIllFhialain Mingearraidh
1994 Dùn Omhain 1 Magaidh Dhòmhnallach Inbhir Nis
1993 An Àrd Ruigh 1 Mairead Stiùbhart-Harding Col Uarach, Am Bac
1992 An t-Òban 1 Catrìona NicEalair Allt Èireann
1991 Inbhir Pheofharain 1 Uilleag NicUalraig Glaschu
1990 Baile a' Ghobhainn 1 GilleEathain NicCoinnich Griais
1989 Steòrnabhagh 1 Janette NicDhòmhnaill Baile Ùr nan Granndach
1988 Glaschu 1 Màiri Anna NicUalraig Glaschu
1987 Sruighlea 1 Eilidh NicCoinnich Griais
1986 Dùn Èideann 1 Màiri C NicNèill Barraigh
1985 Loch Abar 1 Cairistìona NicDhùghaill An t-Òban
1984 Inbhir Nis 1 Seònaid NicDhòmhnaill Tobar Mhoire
1983 Tobar na Màthar 1 Sìne Nic an Fhùcadair Camlan
1982 An t-Eilean Sgitheanach 1 Màiri NicAonghais Baghasdal a Tuath
1981 Loch Abar 1 Anna S NicDhòmhnaill An Gearasdan
1980 Peairt 1 Iseabail M NicLaomainn Glaschu
1979 Steòrnabhagh 1 Anna Nic na Ceàrda Grangemouth
1978 An t-Òban 1 Lorna NicDhùghaill Bainsford
1977 Cataibh 1 Iseabail F NicMhìcheil Ceann Loch Chille Chiarain
1976 Obar Dheathain 1 Seònaid B NicGriogair Inbhir Nis
1975 Cille Bhrìghde an Ear 1 Doreen AA Nic a' Ghobhainn Glaschu
1974 Dùn Deagh 1 Catrìona M Fair An Loch Geàrr
1973 Inbhir Àir 1 Mòrag M Mhoireach Dunning
1972 Inbhir Nis 1 Alexandra M NicThòmais Tunbridge Wells
1971 Sruighlea 1 Alison Rapson Bun Ilidh
1970 An t-Òban 1 Mairead NicLeòid Ceann Phàdraig
1969 An Aghaidh Mhòr 1 Màiri NicGill-Eain Glaschu
1968 Dùn Omhain 1 Mairead NicRiocaird Steòrnabhagh
1967 Glaschu 1 Bette C NicDhòmhnaill Glaschu
1966 Inbhir Nis 1 Màiri Sandeman Dùn Èideann
1965 An Leargaidh Ghallda 1 Màiri NicArtair Glaschu
1964 Obar Dheathain 1 Kirsteen Ghrannd Glaschu
1963 Peairt 1 Catrìona NicArtair Steòrnabhagh
1962 An t-Òban 1 Anna NicGilleÌosa An t-Òban
1961 Sruighlea 1 Catrìona A NicGilleNaoimh Glaschu
1960 Dùn Èideann 1 Rhona NicLeòid Glaschu
1959 Dùn Deagh 1 Ceana Chaimbeul Gnìoba
1958 Glaschu 1 Alexandra M NicCeàirr Steòrnabhagh
1957 Inbhir Nis 1 Seonag NicLeòid Ròdhag, An t-Eilean Sgitheanach
1956 An Leargaidh Ghallda 1 Ina NicDhiarmaid Grianaig
1955 Obar Dheathain 1 Seonag M NicCoinnich Leòdhas
1954 Peairt 1 Nan D Nic an t-Sealgair Dùrar
1953 An t-Òban 1 Aunice M NicGilleÌosa Ceann Loch Gilb
1952 Baile Bhòid 1 Anna M NicGilleÌosa Glaschu
1951 Dùn Éideann 1 Carol Nic a’ Bhreatannaich Ceann Loch Chille Chiarain
1950 Dùn Omhain 1 Flòraidh M Chaimbeul Ceann Loch Chille Chiarain
1949 Inbhir Nis 1 Anna NicGilleEathain Obar Dheathain
1948 Glaschu 1 Rona NicBhiocair Ceann mu Dheas
1947 Peairt 1 May M NicMhaolain Glaschu
1946 Obar Dheathain 1 Ròs B NicDhonnchaidh Ceann Mu Dheas
1938 Glaschu 1 Ceitidh A NicGillEathain Nis / Dùn Éideann
1937 Dùn Deagh 1 Petrine M Stiùbhairt Obar Pheallaidh
1936 Inbhir Nis 1 Kitty NicLeòid Nis / Dùn Éideann Leòdhas mo Ghràidh
1935 Dùn Èideann 1 Catrìona M Nic a’ Chléirich Glaschu
1934 An t-Òban 1 Màiri C NicGilleNaoimh Glaschu
1933 Glaschu 1 Madge C NicGilleDhuinn Ceann Loch Gilb
1932 An Gearasdan 1 Mairead NicDhòmhnaill Inbhir Nis
1931 Inbhir Pheofharain 1 Eilidh T NicMhaolain Glaschu
1930 Dùn Omhain 1 Beasag Chaimbeul Rubha Àird Driseig
1929 Peairt 1 Beasag Chaimbeul An Dòrnaidh
1928 Inbhir Nis 1 Mòrag NicDhòmhnaill Dùn Èideann
1927 An Gearasdan 1 Màiri C NicColla Glaschu
1926 An t-Òban 1 Nan NicAonghais Luinn
1925 Grianaig 1 Donalda NicDhonnchaidh Glaschu
1924 Peairt 1 Màiri Chaimbeul Easdale
1923 Inbhir Nis 1 Sìneag M B NicMhuirich Àth na Crà
1922 An Gearasdan 1 Anna I NicMhaolain Glaschu
1921 Glaschu 1 Mairead N Nic a' Phearsain Glaschu
1920 An t-Òban 1 Catrìona NicAsgaill Ceann Loch Lìobhann
1919 Dùn Èideann 1 Flòraidh NicNèill Colbhasa
1913 Dùn Deagh 1 Màiri M NicLaomainn Glaschu
1912 Inbhir Nis 1 Mairead NicLeòid Inbhir Nis
1911 Glaschu 1 Ailis NicEanraig Steòrnabhagh
1910 Dùn Èideann 1 C P Nic an Tuirneir Glaschu
1909 Sruighlea 1 Mairead NicDhonnchaidh[8] Ìle Thig Trì Nithean Gun Iarraidh
1908 Baile Bhòid 1 Daisy NicMhathain Glaschu
1907 Glaschu 1 Cairistìona NicDhòmhnaill Dùn Èideann
1906 An t-Òban 1 Ceit NicDhòmhnaill Dùn Èideann
1905 Inbhir Pheofharain 1 Seasaidh NicGillFhinnein Glaschu
1904 Grianaig 1 M A Chamshron Blackmount
1903 Inbhir Nis 1 A C NicGilleBhàin Glaschu
1902 Dùn Deagh 1 Simeag Gardiner Dùn Èideann
1901 Glaschu 1 Màiri M NicLeòid Glaschu
1900 Peairt 1 Ceit Rothach Dòrnach
1899 Dùn Èideann 1 Tena NicGilleMhìcheil Glaschu
1898 An t-Òban 1 Ealasaid NicCoinnich Inbhir Nis
1897 Inbhir Nis 1 Ceitidh NicCathail An t-Òban
1896 Peairt 1 Iseabail Rothach Glaschu
1895 Glaschu 1 C NicNèill Robb Glaschu
1894 An t-Òban 1 Mairead NicDhòmhnaill Glaschu
1893 An t-Òban 1 Màiri Anna NicEachairn An t-Òban

Farpais nam Fear

deasaich
Bliadhna Baile a’ Mhòid Àite Seinneadair Dachaigh Comharra Òran
2019 Glaschu 1 Ruairidh Alastair MacIllFhinnein Glaschu 738
2019 Glaschu 2 Rory MacInnes McDiarmid Glaschu 737
2019 Glaschu 3 John Boa Dùn Èideann 730
2019 Glaschu 4 Ruaraidh Mac an t-Saoir Glaschu 728
2018 Dùn Òmhainn 1 Ruairidh Cormack Port Rìgh
2018 Dùn Òmhainn 2 Ruaraidh Mac an t-Saor Glaschu
2018 Dùn Òmhainn 3 John Boa Dùn Èideann
2018 Dùn Òmhainn 4 Iain Gordon Inbhir Narann
2017 Loch Abar 1 Alasdair MacMhuirich Ìle
2017 Loch Abar 2 Fergus Munro An Gearasdan
2017 Loch Abar 3 Ruairidh Cormack Port Rìgh
2017 Loch Abar 4 John Joe MacNèill Barraigh
2016 Na h-Eileanan Siar 1 Eachann MacEachairn[1] Samhairidh, A' Mhorbhairne 724
2016 Na h-Eileanan Siar 2 Seumas Mac an t-Sagairt[1] 716
2016 Na h-Eileanan Siar 3 Alasdair MacMhuirich[1] Ìle 715
2016 Na h-Eileanan Siar 4 Marcas Mac an Tuairneir[1] Inbhir Nis 709
2015 An t-Òban 1 Dòmhnall-Iain MacIlleDhuinn[9] Glaschu
2015 An t-Òban 2 Eachainn MacEachnaidh[9] A' Mhorbhairne
2015 An t-Òban 3 Iain Howieson[9] An t-Eilean Sgitheanach
2014 Inbhir Nis 1 Aonghas MacLeòid (aois 39)[3] Inbhir Nis 733 Mo Chailinn Donn Òg
2014 Inbhir Nis 2 Dòmhnall-Iain MacIlleDhuinn[3] Glaschu 725 -
2014 Inbhir Nis 3 Iain Howieson[3] An t-Eilean Sgitheanach 715 -
2014 Inbhir Nis 4 Iain Gòrdan[3] Inbhir Narann 705 -
2013 Pàislig 1 Raibeart MacDhonnchaidh[4] An Gearasdan 730
2013 Pàislig 2 Dòmhnall-Iain MacIlleDhuinn[4] 717
2013 Pàislig 3 Ros Crichton[4] 715
2013 Pàislig 4 Ruairidh Mac an t-Saoir[4] 718
2013 Pàislig 5 John Howieson[4] An t-Eilean Sgitheanach 709
2012 Dùn Omhain 1 Calum MacLeòid[6] Leòdhas
2012 Dùn Omhain 2 Iain Howieson[6] An t-Eilean Sgitheanach
2012 Dùn Omhain 3 Ruairidh Mac an t-Saoir[6] Uibhist a Deas
2012 Dùn Omhain 4 Iain Gòrdan[6] Inbhir Narann
2011 Na h-Eileanan Siar 1 Niall Caimbeul Beinn nam Fadhla -
2010 Inbhir Theòrsa 1 Iain MacIlleathain An t-Eilean Sgitheanach/Glaschu
2009 An t-Òban 1 Steafain MacIomhair Poll Iubh
2008 An Eaglais Bhreac 1 Lyle Ceannadach Sgìre Sruighlea
2007 Loch Abar 1 Seumas Greumach Loch an Inbhir
2006 Dùn Omhain 1 Alasdair MacIlleBhàin An t-Sàilean,Muile -
2005 Na h-Eileanan Siar 1 Coinneach MacNeacail Leòdhas -
2004 Peairt 1 Gillebrìghde MacGilleMhaoil Uibhist a Deas -
2003 An t-Òban 1 Darren MacGilleEathain An t-Eilean Sgitheanach -
2002 An Leargaidh Ghallda 1 Calum Ailig MacMhaolain Leòdhas -
2001 Na h-Eileanan Siar 1 Eàirdsidh MacGilleEathain Glaschu -
2000 Dùn Omhain 1 Innis MacLeòid Leòdhas -
1999 Loch Abar 1 Raymond Bremner Cataibh -
1998 An t-Eilean Sgitheanach 1 Aonghas Mac a' Ghobhainn An t-Òban -
1997 Inbhir Nis 1 Graham Neilson Obar Pheallaidh -
1996 Blàr Ghobhraidh 1 Alasadair Barnett An t-Òban -
1995 Cataibh 1 Fionnlagh MacAoidh Goillspidh -
1994 Dùn Omhain 1 Tormod MacFhiongan Ceann Loch Chille Chiarain -
1993 An t-Àrd-Ruigh 1 Seumas Gunna Inbhir Nis -
1992 An t-Òban 1 George Gunn Inbhir Nis -
1991 Inbhir Pheofharain 1 Donald Murray Innis -
1990 Baile a' Ghobhainn, Glaschu 1 Dòmhnall M. MacAonghais Bràgar a Tuath -
1989 Steòrnabhagh 1 Murchadh J. MacCoinnich Nis -
1988 Glaschu 1 Donald N. Murray Steòrnabhagh -
1987 Sruighlea 1 Paul MacCallum Gleann Dàil a Tuath -
1986 Dùn Èideann 1 Angus MacFadyen An t-Òban -
1985 Loch Abar 1 Hugh MacQueen Luing -
1984 Inbhir Nis 1 Robert Forest Bògha Mhòr -
1983 Tobar na Mathair 1 Art MacCarmaig Port Rìgh -
1982 An t-Eilean Sgitheanach 1 Duncan A. MacGilp Tobar Mhoire -
1981 Loch Abar 1 Dugald Gillespie Garrowhill -
1980 Peairt 1 Calum MacArtair Bearsden -
1979 Steòrnabhagh 1 Kenneth Thomson Glaschu -
1978 An t-Òban 1 Dugald Campbell Port Ìlein -

Iomraidhean

deasaich
  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 BBC Naidheachdan 2016-10-20: Buinn Òir a’ Chomuinn Ghàidhealaich
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 http://www.ancomunn.co.uk/nationalmod/result-full-2015/186
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 BBC: Naidheachdan: 2014-10-16: Bonn Òir a' Chomuinn Ghàidhealaich
  4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 BBC: Naidheachdan: 2013-10-17: Bonn Òir a' Chomuinn Ghàidhealaich
  5. 5.0 5.1 http://www.ed.ac.uk/schools-departments/literatures-languages-cultures/celtic-scottish-studies/news-events/mod-success
  6. 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 BBC: Naidheachdan: 2012-10-18: Buinn Òir air an toirt seachad aig a' Mhòd
  7. Jenna Chuimeanach air BBC Bliadhna nan Òran. A' tarraing air 25 Gearran 2015
  8. Mairead NicDhonnchaidh air BBC Bliadhna nan Òran. A’ tarraing air 19 an Céitean 2015
  9. 9.0 9.1 9.2 http://www.ancomunn.co.uk/nationalmod/result-full-2015/187