Tchaikovsky

Seann Cheòl Ghaidhealach Deasaich

Òrain Ghàidhlig Deasaich

An Eala Bhàn

Ceòl Ùr Gaidhealach Deasaich

Ceòl Phrìomh-shamhlach Deasaich

Tachartasan Ciùil Deasaich

Prògraman ciùil Deasaich

Stoidhlean Ciùil Deasaich

Innealan Ciùil Deasaich

'Pràis' Deasaich

'Anail' ('Woodwind') Deasaich

Torman-ciùil Deasaich

Faramachd (Percussion) Deasaich