Ainmean Boireanta

deasaich
Ainm Bunachas Eug-samhailean Daoine ainmeil Iomraidhean
Ailios [1]
Aimil[2] Aimili[3]
Aingealag [2][3]
Anabal Anabladh[2] [2]
Anna[1] [2] [3]
Barbara [2][3] Barabal[3]
Barabel[4]
Beathag[2][3][5]
Beitidh [2]
Beitiris[2][3]
Borgach
Brianag
Brìghde Brìde[4][5]
Cairìne[2]
Cairistìne [2][3]
Caitir[3]
Catrìona[4] Caitriana[3] Catrìona NicGumaraid
Caoimhe
Caointiorn
Catriona
Ceana
Ceanag
Ceit [2]
Ciorsdan[2] [4]
Dearbhail Diorbhail
Diorbhàil
Dearshul
Deòiridh[3]
Deònaid Seònaid [2]
Diana[2][3]
Diorbhàil[2][4][5] Diormhorguil[2]
Diorbhail[3]
Diorbhorguil[5]
Doileag
Dolaidh
Ealasaid[2][3][4]
Eamhair[2][3]
Eilidh [2][3][4] Eilidh Eadie
Eiligina[2] Eiliginn[3]
Eimhir
Eiric[3]
Eithne Eithne
Fionnaghal[2][3][4][5]
Fionnghuala
Frangag[2][4] Fràngag[3]
Frangan[4]
Giorsal[2] [3][4]
Gormal
Gràinne
Greudach
Iseabal [2] [3][4]
Latharna
Liùsaidh[2] [3][4]
Lùereis[2] [3]
Mairearad[2] [3][4]
Màiri[2] [3] Maire[2] Màiri I, Ban-rìgh na h-Alba
Màiri II Shasainn is Alba
Màiri Mhòr nan Òran
Màiri nighean Alasdair Ruaidh
Malamhìn [3][4] Malmhìn
Marsali [2] Marsail [3][4]
Meadhbh
Milrèad[2] Milread[3]
Moire[4] Moire
Moireach[3][4]
Mòr[2][3][5]
Mòrag[2][5]
Mordag
Muireall[2][3][4][5]
Mùirne
Oighrig[2][3][4][5] Eighrig[5]
Peigi
Raonaid[5] Raonaild[2][5]
Rachall[2]
Raónaild[3]
Rebeca [2]
Ròs
Seàrlaid
Seònaid[2][3][4] Seòna, Seonag
Deònaid[2]
Seòna Nic a' Bhàird
Seonag NicLaomainn
Sidheag
Sìleas Cilis [2]
Silis[3]
Sìlis[4]
Sìne[2][3][4]
Sìonag[4]
Siubhan[2][3][4] Siobhan
Siùsan[2][3]
Slàine
Slàinidh
Slàinte
Sorcha[2][3][4][5]
Teàrlag Tearlag[4]
Uilemhin[2]
Una[2][5] Ùna [3]

Ainmean Fireanta

deasaich
Ainm Bunachas Eug-
samhailean
Ainmean
meanbhach
Adhamh[6][4][5] Eabhra: אֲדָמָה "adamah" Àdhamh[7] Adaidh[5][8]
Adhamhnan[4][5] Ainm Gàidhlig: bho 'Adhamh beag'[5] Eódhanan
Eódhanag[7]
Ailbeart[6] Ghearmanach: Adalbert
Ailbhe [7] Seann Ghaeilge: "albho"
Ailean[4][5][6] Ainm Ceilteach: "creig"
Ailpean[7] Facal Chruithneach: "geal" Ailpein[4][5][6]
Alasdair[6][4][5] Greugais: Αλέξανδρος (Aléxandros)
Amhlaidh[4][8] Seann-Lochlannais: Áleifr Amhlaigh[7]
Amhla[7]
Amhladh
Anndra[5][8][7] Greugais: Ανδρέας (Andreas). Aindrea[6][4][5]
Aindreas[7]
Anndrais[7]
Angaidh[7] Ainm Gàidhlig Angan[7]
Aodh[7] Seann Ghaeilge: Áed Aoidh[6]
Ùisdean[6]
Aoidhean [9]
Aodhán
Aodhagan[7] Seann Ghaeilge
Aodhan[7] Seann Ghaeilge: Áedán Aoghann [6]
Edan
Aodhán
Aodhann
Aodhagan
Aonghas[6][4][5] Seann Ghaeilge: Óengus Aonghus Angaidh
Aonghasan
Aonghasan Ainm Gàidhlig Aodhagán
Arailt[4] Seann Ghearmanach: "Harja" is "Walda" Haral
Harailt[5]
Art[6] Seann fhacal Ghàidhlig: "art" Airt
Artagan
Artan[7]
Artair
Artair[6][4][5] Ainm Ceilteach: Arto-rīg-ios Art
Athairne[10] Ainm Gàidhlig
Ainm Bunachas Eug-
samhailean
Ainmean
meanbhach
Bairrfhionn[11]
Bàncho[6]
Baodan[7] Ainm Gàidhlig
Baoithein[7] Ainm Gàidhlig
Barr[7] Ainm Gàidhlig
Barra[10][7] Ainm Gàidhlig
Bearach[7] Ainm Gàidhlig
Bearchan[7] Ainm Gàidhlig
Bearnard[6][10] Seann Ghearmanach: "ber(n)" is "hard"
Beathan[7][10][12] Bhon fhacal Gàidhlig "beatha"
Beatan[11]
Bhaltair[10][7][6][8] Seann Ghearmanach: "wald" is "heri, hari" Bhàtair[10]
Bhàtar[7]
Blàr[11] Ainm Gàidhlig
Blàthan[7] Ainm Gàidhlig: Bláán
Boisil[7] Greugais: Βασιλειος (Basileios)
Bran[11] Seann Ghaeilge Branan [11]
Brandubh[11] Seann Ghaeilge: "fitheach dubh"
Breacan[7] Ainm Gàidhlig
Breasal[7] Gaeilge
Brian[12] Seann fhacal Ceilteach
Brianann[7] Seann Ghaeilge: "Bréanainn"; Laideann: "Brendanus"
Bruadar[7] Ainm Gàidhlig
Brus[7][10] Ainm Nòrmannach
Ainm Bunachas Eug-
samhailean
Ainmean
meanbhach
Cailbhin[11] Cainnt Nòrmannach: "fear beag maol"
Cailean[6] [4][5] Ainm Gàidhlig: "cuilean"
Cairbre[7] Ainm Gàidhlig: "carbadair"
Calman[7]
Calum[4][5][6] Ainm Gàidhlig airson Columba (Laideann) Colum[11] Caluman[11]
Camran Ainm Gàidhlig: "cam" is "sròn"
Caoilte[10] Seann Ghaeilge: "casan luath"
Caointean[6][7] Laideann: Quintinus Cuintean[6]
Caoidhean[10]
Caomhan[7] Gaeilge: "caomh" is "breith" Caomhainn[11]
Carthach[7]
Catan[7]
Cathach[7]
Cathair[4] Ainm Ceilteach: "cathach"
Cathal[5][10][7] Seann Ghaeilge "Cathel" [7]
Càrdadh[12]
"Cahal"
Cathalan
[11] Briothannais: "cet" (coille)
Ceallach[7][11] Seann Ghaeilge Ceallagh[10]
Ceallag[7]
Ceasag[7]
Ceasan[7][11]
Ciaran[11] Seann Ghaeilge: "dubh" Ciar[4]
Ciric[7]
Cliamhan[7] Ainm Laideann: "Clemens" Cliaman[11]
Cliamain [10]
Conghal[7]
Coinneach[4][5][6][12] Ainm Gàidhlig: "duine bàn, eireachdail" Cainneach[7][11]
Cainnech[10]
Céineag[7]
Coireall[10][11] Seann ainm sa Ghaeilge: "Cairell" Caireall[10]
Caorall[11]
Caoral[7]
Cuirealan[11]
Colla[6] [4][5][12] Facal Ceilteach: "àrd" Coll[11]
Colman[10][7] Laideann: "Columbanus"
Coman[7]
Cómhan[11] Gaeilge: "comh" (còmhla) is "gan, gen" (breith) Comhghan[7]
Conaire[7]
Conall[12] Faclan Ceilteach: "madadh-allaidh" is "làidir" Connull[6]
Comhnall[10][4]
Conan[11][7] Ainm Gàidhlig: "cù-seilge beag"
Conchobhar[10][11] Seann Ghaeilge: "gràdhadair nan con-seilge" Conchubhar[7]
Conchar[11]
Conn[7][10] Seann fhacal Ceilteach: "ceannard" Connan [11]
Corc[11]
Cormag Seann Ghaeilge Cormac [12]
Carmaig
Cormaig[7]
Cosgrach[7][11] Coscrach[11]
Criomthann[12][7]
Crìsdean[6][8][7] Gàidhlig: "Crìost" Crìstean[11]
Crònan[7][10] Gaeilge: "ciar"
Cuithbeart[10] Seann Bheurla: "cuæ" (ainmeil) is "beorht" (soilleir) Cuithbeirt[7]
Cùithbeirt[11]
Cùithbhreith[11] no
Cuithbrig[10]
Curadan[11]
Ainm Ciall Bunachas Eug-samhailean Daoine ainmeil Iomraidhean
Daibhidh[6][4][5] Dàidh[5]
Dàidh[6]
Dàn
Deòrsa Seòras
Seòrus
Deòrsa Mac Iain Dheòrsa [6]
Diarmad[5][6] Diarmid[4]
Diocail
Dobharcu
Dolaidh
Dolan
Dòmhnall Dòmhnull[6]
Dònull [6]
Domhnall[5][6]
Dòmhnallaidh
Dòmhnallan
Donaidh
Donnach
Donnan
Donnchadh
Donnchaidh
Donnghail
Drostan
Dubh
Dubhagan
Dubhshìth
Dubhthach
Dùghall[4][5][6]
Dùbhghlas[4]
Duibhne
Dunlèibhe
Donncha Donnach[6] [6]
Donnchadh[4][5] Donnach[5]
Eachann[6] Eachunn[4][5]

Eachainn[5]

Eacharn
Eadan
Eanruig[6][4][5]
Earc
Earnan
Eideard[4][5][6] Imhear[4][6]
Eircheard
Eochagan
Eochaidh
Eògan
Eoghanan
Eòghann[4][5][6] Eòghainn[5]
Eòghnaidh
Eònan
Eòran
Failbhe
Faolagan
Faolan[6]
Fearchar[5][6]
Feargan
Fearghas[6][4][5]
Fer Diad
Finnean
Fìonan
Fionghan
Fionn[5][6]
Fionnchan
Fionnghal [6]
Fionnlagan
Fionnlagh[4][5] Fionnla[5]

Fionnladh[6]

Fionntan
Flaithbheartach
Flannagan
Fotadh
Fraing [6]
Friseal
Gabhran
Garbhan
Gilleandrais[4] Gillendras[6]

Gilleanndrais[5]

Gilleasbachan
Gilleasbaig Gilleasbuig[4][5][6]
Beisdean[11][10] (dt37)
Gilleasp
Gilleathain
Gillebhrìghde Gillebrìde[6][4][5]

Gileabart[6]
Gilleabart[4][5]

Gillecalum[5] [6]
Gillechrìosd Gillecriosd [6]
Gille Criosd[4]
Gillechriosd[4]

Gillecrìosd[5]

Gille Moire [6]
Gilliosa Gill' Iosa [6]

Gillìosa[5]

Goiridh[4] Goraidh[4][5]
Gòrdan[4][5] Gòrdon[5]
Gormal
Griogair[6][4][5]
Guaire Guaidhre[6]
Guinnein
Guirmean
Hùisdean
Iain[4][5] Eoin[6][4]

Eòin[5]

[6]
Imhear[6][4] Eideard[6]
Iomhar[4]
Iùrnan
Labhrainn Labhruinn[5][6]
Lachaidh
Lachann
Lachlann[4][5] Lachlainn[5]

Lachunn[5]

[6]
Laise
Latharn
Luag
Lucais Lùcas[4]

Lùcais[5]

[6]
Lulach
Luthais[4][5] [6]
Macbeatha
Machar
Macrath
Macsual [6]
Madadh
Màrtain Màirtean[6]
Màrtuin[6]
Martainn[4]
Manachan
Manus[4][5][6] Mànus[5]
Maoilios Maol-Iosa[4]
Maois [6]
Maoldòmhnaich Maoldònuich[6]
Maolmoire
Maolsneachta
Maon
Mariubhe
Marcus[4] [6]
Mata[4] [6]
Mìcheil [6]
Moireach
Muireach
Muireachan
Mungan Munge[6] [6]
Murchadh Murcha[6]
Muireac?[6]
Murdaigean
Naoghas
Naoise
Naomhan Gille Naomh[6]
Neacal [6]
Neachdann [6]
Neas
Neasan
Niall[5][6]
Niallghas
Nilidh
Ninean
Ninnidh
Odhran
Ocain [6]
Oilibhreis [6]
Oisean
Oisian
Onchu
Pàdruig[5] Pàruig[5][6] [6]
Parlan[6][4][5] Parlann[6]
Peadar[6] Peadair[5]
Philip [6]
Pòl[5][6]
Raibeart[5][6] Robart[5]

Rob[5][6]

Raghnall Raonull[5][6] [6]
Reamonn
Ridseard Ruiseart[6]
Ringean [6]
Rodachan
Rodaidh
Ròidh
Roithridh
Rònan
Ros[5]
Ruairidh[5][6] Rory[6]
Ruarachan
Ruimein
Sachairi[6]
Scot
Scotaidh
Sealbhach
Searc
Sèitheach
Seòras[6][4][5] Seòrus[6]
Seòrsa[4][5]
Deòrsa [6][4][5]
Seòsaidh[4] Joseph[6]
Seumas[6][4][5]
Sgot
Sìm Simon[6] [6]
Sionn
Sòlas
Solamh [6]
Somhairle Samuel[6] [6]
Steaphan [6]
Suibhne
Taog
Taraghlan
Taran
Teàrlach Tearlach[4][5][6]
Teàrlaidh
Tòmas Tàmhus [6] [6]
Torcal [6]
Tormod Tormaid[5][6]
Tòrmod[5]
Tormailt[5]
Torradan
Truinnean
Uallas
Ualraig
Uilleam [6]
Ùisdean[5][6] Uisdean[4]

Iomraidhean

deasaich
 1. 1.0 1.1 Robertson, Boyd and Iain Taylor, Complete Gaelic, Teach Yourself, 2010, d.420
 2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 2.40 2.41 2.42 2.43 2.44 2.45 2.46 2.47 MacLeod, Rev. Norman & Rev. Daniel Dewar, (1831) A Dictionary of the Gaelic Language in Two Parts, d.1007
 3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 3.36 3.37 3.38 3.39 3.40 Mackenzie, John, (1866 (1847)) An English-Gaelic dictionary: being part second of the pronouncing Gaelic dictionary; 5th ed., containing numerous improvements and additions Edinburgh: MacLachlan & Stewart, dd.268-269
 4. 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30 4.31 4.32 4.33 4.34 4.35 4.36 4.37 4.38 4.39 4.40 4.41 4.42 4.43 4.44 4.45 4.46 4.47 4.48 4.49 4.50 4.51 4.52 4.53 4.54 4.55 4.56 4.57 4.58 4.59 4.60 4.61 4.62 4.63 4.64 4.65 4.66 4.67 4.68 4.69 4.70 4.71 4.72 4.73 4.74 4.75 4.76 4.77 4.78 4.79 4.80 4.81 4.82 4.83 4.84 4.85 Dwelly, Edward, (1994 [1901-11]) The Illustrated Gaelic-English Dictionary Glasgow: Gairm, dd.1103-1030.
 5. 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 5.30 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 5.38 5.39 5.40 5.41 5.42 5.43 5.44 5.45 5.46 5.47 5.48 5.49 5.50 5.51 5.52 5.53 5.54 5.55 5.56 5.57 5.58 5.59 5.60 5.61 5.62 5.63 5.64 5.65 5.66 5.67 5.68 5.69 5.70 5.71 5.72 5.73 5.74 5.75 5.76 5.77 5.78 5.79 5.80 5.81 5.82 5.83 5.84 5.85 5.86 5.87 5.88 5.89 5.90 MacBain, Alexander. 1911. An Etymological Dictionary of the Gaelic Language (Stirling: Eneas MacKay), 396-412.
 6. 6.000 6.001 6.002 6.003 6.004 6.005 6.006 6.007 6.008 6.009 6.010 6.011 6.012 6.013 6.014 6.015 6.016 6.017 6.018 6.019 6.020 6.021 6.022 6.023 6.024 6.025 6.026 6.027 6.028 6.029 6.030 6.031 6.032 6.033 6.034 6.035 6.036 6.037 6.038 6.039 6.040 6.041 6.042 6.043 6.044 6.045 6.046 6.047 6.048 6.049 6.050 6.051 6.052 6.053 6.054 6.055 6.056 6.057 6.058 6.059 6.060 6.061 6.062 6.063 6.064 6.065 6.066 6.067 6.068 6.069 6.070 6.071 6.072 6.073 6.074 6.075 6.076 6.077 6.078 6.079 6.080 6.081 6.082 6.083 6.084 6.085 6.086 6.087 6.088 6.089 6.090 6.091 6.092 6.093 6.094 6.095 6.096 6.097 6.098 6.099 6.100 6.101 6.102 6.103 6.104 6.105 6.106 6.107 6.108 6.109 6.110 6.111 6.112 6.113 6.114 6.115 MacLeod, Rev. Norman & Rev. Daniel Dewar, A Dictionary of the Gaelic Language in Two Parts, 1831, d.1006
 7. 7.00 7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.22 7.23 7.24 7.25 7.26 7.27 7.28 7.29 7.30 7.31 7.32 7.33 7.34 7.35 7.36 7.37 7.38 7.39 7.40 7.41 7.42 7.43 7.44 7.45 7.46 7.47 7.48 7.49 7.50 7.51 7.52 7.53 7.54 7.55 7.56 7.57 7.58 7.59 7.60 7.61 7.62 Mac an Tàilleir, Iain: “Ainmean Pearsanta”. Sabhal Mòr Ostaig (faidhle docx). d.12
 8. 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 Mark, Colin, (2004) Am Faclair Gàidhlig-Beurla Lunnainn: Routledge, ISBN 0-415-29761-3 d. 14
 9. All baby names
 10. 10.00 10.01 10.02 10.03 10.04 10.05 10.06 10.07 10.08 10.09 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 10.16 10.17 10.18 10.19 10.20 10.21 10.22 Hanks, Patrick; Hodges, Flavia (2003), Oxford Dictionary of First Names (2na deas.). Oxford: Oxford University Press; ISBN 0-19-860764-4
 11. 11.00 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 11.08 11.09 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 11.16 11.17 11.18 11.19 11.20 11.21 11.22 11.23 11.24 11.25 11.26 11.27 11.28 11.29 11.30 11.31 11.32 Akerbeltz:: “Ainmean”. Làrach-lìn aig Sabhal Mòr Ostaig.
 12. 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 Mac Farlane, Malcom (1912): “The School Gaelic Dictionary prepared for the use of learners of the Gaelic language”. E. Mackay. d.143 - 150

Ceanglaichean a-mach

deasaich
 • Akerbeltz, “Ainmean” (duilleag aig SMO)