'S e sgrùdadh na Gàidhlig aig ìre saidheansail a tha ann an Cànanachas na Gàidhlig. 'S e luchd-cànanachais a nì rannsachadh mar seo mar is trice. 'S iad seo na prìomh-chuspairean ann an cànanachas, a' gabhail a-steach cànanachas na Gàidhlig:

Gu ruige seo, chaidh a' chuid as motha dhen rannsachadh saidheansail a dhèanamh air eachdraidh, dual-chainntean, fòn-eòlas is fuaim-eòlas na Gàidhlig ach nochd rannsachadh sna cuspairean eile cuideachd sna 30 bliadhna seo chaidh mean air mhean cuideachd. Ge-tà, tha mòran cuspairean ann a tha gu tur gun rannsachadh fhathast.