Fosgail am prìomh chlàr-taice

Tha Duaisean nan Sàr Ghàidheal 'nan duaisean bliadhnail a bheir Sabhal Mòr Ostaig do dhaoine a rinn saothair air leth ann an saoghal na Gàidhlig. Tha iad air a bhith gan toirt seachad aig Ceumnachd an t-Sabhail Mhòir gach bliadhna bhon a thòisich iad sa bhliadhna 2009.

Buannaichean na duaiseDeasaich

Bliadhna Saothair
2018[1] Mairead NicLeòid, à Ceann Phàdraig
2018[1] Iain MacPhàrlain, à Muile
2017[2] Dr Urr Ruairidh MacLeòid, à Uibhist a Tuath
2017[2] Iain MacLeòid, à Leòdhas
2016[3] Aonghas ‘Dubh’ MacNeacail, à Ùige san Eilean Sgitheanach Bàrdachd agus sgrìobhadh
2016[3] Lisa Storey Foillseachadh sa Ghàidhlig
2015[4] Calum Dòmhnallach Runrig
2015[4] Ruaraidh Dòmhnallach Runrig
2014[5] Criosaidh NicIlle na Brataich
2014 Lachaidh Dick Obair airson foghlam tro mheadhan na Gàidhlig
2013[6] Dr Fionnlagh MacLeòid
2013 Donnchadh MacGuaire
2012[7][8] Calum MacGillFhialain, à Glaschu
2012 Mòrag NicLeòid, à Sgalpaigh na Hearadh Obair mhòr aig Sgoil Eòlais na h-Alba
2011[9] Eòin Dòmhnallach, à Cille Mhoire san Eilean Sgitheanach Saothraichean Gàidhlig air taobh tuath an Eilein Sgitheanaich
2011 Iain Fearchar Rothach, à Drochaid Sheile Taic dhan a' Ghàidhlig aig ìre phoileataigeach
2010[10] Flora NicNèill MBE, à Barraigh Seinn Ghàidhlig
2010 Calum MacFhearghais, às an Rubha Cruthachadh de ghoireasan is meadhanan Gàidhlig
2009[11] Dòmhnall Meek, à Tiriodh Sgoilearachd is foghlam Gàidhlig

TùsanDeasaich

Faic cuideachdDeasaich