Is e am broilleach ( no an com[1]) an roinn de'n cholunn eadar an amhach agus an caol meadhanach. Is e dealbh ghaith-X de'n chom a tha ri fhaicinn ri taobh deas an alt seo.

Dealbh ghaith-X den chom

Chithear gu soillear, na rongais, cleibh de cnamhan seang a tha a' cuairteachadh na sgamhan agus an cridhe a laigheas eadorra.

Is e an cridhe an taosgaire a bhruthas fuill tro na sgamhain, agus ri gach cearn de'n chorp.

Iomradh deasaich

  1. An Litreachas "Is bruite mo chridhse anns a' chom, mo cridhe sgith fo leorn..." ( Orain: Fagail Barraigh)