Hi

Nuair a choimheadas mi an wikipedia, bidh teachdaireachd a' nochdadh bho àm gu àm a’ faighneachd nach dèan mi account pearsanta. Ach tha mi am broinn OGE (University of the Highlands and Islands) agus SMO agus tha sinn a’ cleachdadh grunn randomized IP addresses agus mar sin, tha mi an dùil ‘s nach ann dhomhsa a tha an teachdaireachd. Tha mi cinnteach gu bheil tòrr dhaoine eadar-dhealaichte an seo a’ cleachdadh a’ ghoireis (mhìorbhailtich) agad. Dìreach gus am bi fios agad. Taing.


Hallo

Tha mi dìreach airson ur moladh air na h-oidhirpean mìorbhailleach a tha sibh air a dhèanamh gus an Duille Mòr a leasachadh. Tha mi fhìn air 'break' a ghabhal bhuaidhe airson an mìos na dhà mu dheireadh ach tha mi an dùil toiseachadh air a rithist a-nis agus tha mi a coimhead air adhart ri obair còmhla ribh. Le meas, AnSiarach 09:26, 31 July 2006 (UTC)Well done

I like the work that you've been doing lately. You are now an administrator. Congratulations! It doesn't give you much more than you already have. However one thing it does give you is the ability to change the system interface text. I'd appreciate it if you took a look at some of the messages which are still in English. Eoghan and myself have converted most of them over time but as you can see, not all of them. Cheers Derek Ross | deasbair 00:00, 5 September 2006 (UTC)

Mile taing dhuibh. One concern I have is about categories. If I wish to remove an empty cat how do I do it? --Creachadair 16:40, 8 September 2006 (UTC)

=

Feasgar Math: Am biodh tu cho math gun atharraich tu tiotal an aiste "Triantanchd" ri Triantanadh...Sgriobh mi am bun-aiste seo ach tha e soillear rium a nis gur e triantanadh ainm as fhreagaireach ris an gniomh seo a tha na roinn de tomhais-fhearainn, seachd na roinn de matamataig.

An t-Saoghal/An Talamh

Chan eil e gu diofar de a tha facail a ciallachadh ann am Beurla no cànan sam bith eile - 's e de a tha iad a ciallachadh anns a Gàidhlig a tha cudthromach. Chan eil mi air duine sam bith a chluintin a cleachdadh "an Talamh" mar ainm airson an t-Saoghal. AnSiarach 16:38, 25 November 2006 (UTC)

Tha iad a' ciallachadh an aon rud sa Ghaidhlig. Chan eil moran daoine a' smaoineachadh air an aite seo mar planaid, ach, se planaid a tha ann. Bha an artagail mu dheidhinn am planaid fhein. Chan eil moran daoine a' cleachdadh "homo sapiens" gu tric sa chomhradh, ach se sin an ainm ceart oirnn. --Creachadair 18:36, 26 November 2006 (UTC)

Tha mi ag aontachadh le creachadair an trip seo. Air barrachd an sin bha na sgriobhaiche Gaidhlig air cuspairean saidheans 's an 19mh cheud ag ainmeachadh an reul seo mar "An Talamh". Ged feumaidh sinn uairean facail urachadh, tha e ceart cho cudthromach gun ath-ionnsaich sinn leathad-chanain ar sinnsearan. Gabh mar eisimpleir an difir eadar reul agus rionnag: Anns an sreath irisean a' sgriobh e 'son iris don b' ainm "An Gaidheal" 's na 1870'n rinn Alasdair MacGriogair soilleir gur robh reul co-ionnan ri "planet" agus rionnag co-ionnan ri "star". An robh sibhs' a' smaoineachadh nach robh uidhe aig na bodaich an cuisean ceangailte ri saidheans nadurra?

- Chan eil sin fior mu dheidhinn reul idir. Tha an t-ainm seo a' tighinn as an linn nuair nach robh fios aig cuideigin mu dheidhinn planaidean, ach gur e reultan annasach a bha annta. De mu dheidhinn reul-bhad (constellation), reul-iuil (pole star) msa? Chan e planaidean a tha annta idir!!! p.s. Please get an account, we don't know who the hell we're talking to.


Punnd Sasannach

Mu tha leabhraichean a cleachdadh an t-ainm "Punnd Sasannach" airson bruidhinn mu airgead ann am Breatainn an deidh 1707 tha iad ceàrr. Chan eil e gu diofar gur e "Bank of England" an t-ainm a tha air prìomh bhanca an Rìoghachd Aonaichte. 'S e tha cudthromach de an dùthaich a tha a cleachdadh an airgead mar currency agus is e sin Breatainn/RA - chan e Sasainn oir chan eil a leithid a dhùthaich ann ri Sasainn (agus tha an aon rud fior mu Alba) agus chan eil 'o 1707. Tha "Punnd Sasannach" no "Punnd Albannach" ceart robh 1707, agus ceàrr an deidh am bliadhna ud fiù mu tha feadhainn ann a bhios a bruidhinn mun deidhinn ann an dòigh colloquial. AnSiarach 21:56, 5 December 2006 (UTC)

Carson a tha an t-ainm "Bank of England" air fhathast? Neo chuir iad punnd Albannach as, ach CHUM iad sean punnd Sasannach air dol? Se stait Sasannach a tha ann an RA, agus tha i mar seo fhathast. Bu choir dha a bhasachadh mar an Impire Ostaireach, neo Ruiseanach. De cho "Teiceach" neo "Ucraineach" a bha an da impire seo? --Creachadair 17:54, 8 December 2006 (UTC)

Tha an siarach cearr. Is e an difir eadar punnd Shasunnach agus Punnd Albannach factar de 12. Bha an Alba (mar a bha an Sasuinn) 12 peighinn dhan sgillin agus 20 sgillin dhan phunnd. ACH cha robh luach air sgillin Albannach ach luach pheighinn Shasunnaich. Cheannsaich na Normo-Shasunnaich Eireann mun deach steidhicheadh air siostam argaid. Mar sin, cha robh peighinn an Eireann riamh a' ciallachadh ach peighinn Shasunnach. Do bhrigh sin, anns an latha an diugh cleachdaidh sinn (an Alba) an comharra sg. airson peighinn m.e. 75sg. ach an cho-mheas, sios ri 2002 (nuair a chaidh Eire leis an Euro) bha bonnan Eireannaigh comharraichte (as Gaelige) 50p, 20p 7c 7c. Anns an latha sin bha mothan daoine an Eireann a' bruidhinn ('s a' bheurla) mu "GB punts". Tha e soillear cuideachd gu robh na Gall a' gleidheadh (gu pearsanta co dhiu) an luach a bha air "Punnt Albannach fada as de 1707. Mur robh, carson a bha Raibeart Burns a'sgriobhadh (anns an Dain "Tam o' Shanter" ".... twa pound Scots, 'twas a' her riches..." (i.e. 3 tasdan agus 4 sgillin [Shasunnach]). Gu leor. Bu fhearr leam nan robh sinn air dol dhan Euro ach sin beachd pearsanta.

Ceist mu Sachsen Iosal

Ceist Tapadh leibh airson a’ cheartachaidh a rinn sibh air an aiste mu Lower Saxony. Tha mi ag ionnsachadh fhathast agus tha e uabhasach doirbh dhomh faighinn a-mach airson na faclan ceart, m. e. airson personal union, o chionn’s nach eil iad anns na faclairean.

Ach tha beachd eile agam: Dh’atharraich sibh Lower Saxony gu Sachsen Iosal. Tha sin fada nas fheàrr. Ach ma smaoineachas mi air: tha Sachsen (neo Saxony) a’ ciallachadh Sagsainn anns a’ Ghàidhlig. Mar sin b’ fheàrr leam-sa Sagsainn Iosal (neo Sagsainn Iosail, o chionn’s gur e facal boireanta a th’ann an Sagsainn). Dè ur beachd? Ma thogras sibh, ni mi an ceartachadh anns na aistean agam, ach cha b’urrainn dhomh ainm na h-aiste atharrachadh. Beannachdan--Sionnach 11:24, 9 June 2007 (UTC)

Gabh mo leisgeul a charaid, tha mi air an larach-lin seo bho am gu am, agus chan fhaca mi sin. Is urrainn do "Sagsainn" a bhith air, ach 's fhearr leam ainm Gearmailteach na ainm na Beurla.--Creachadair 20:16, 10 November 2007 (UTC)

A chreachadair chòir An tug thu an aire gu bheil dà aiste mu 'Bonny Prince Charlie'? Tè fon ainm "Teàrlach Eideard Stiùbhairt" agus tè fon ainm "Prionnsa Teàrlach Stiùbhart". Le meas, A' chachaileith

Tachartan ?

Mhothaich mi gun do sgrìobh sibh tachartan. Chan fhaca mi am facal seo riamh roimhe. Na mo bheachd-sa 's e tachartasan am facal as cumanta. Le deagh dhùrachd--Sionnach 15:46, 10 November 2007 (UTC)

Feumaidh mi aideachadh gu bheil mi a chleachdadh "Wordpad" airson na artagailean sin!!! --Creachadair 20:14, 10 November 2007 (UTC)


Eòin

A' Chreachadair, a charaid, chunnaic mi gu robh thu trang air aistean mu eòin. O chionn goirid rinn mi samhail eile, is dòcha gu bheil ùidh agad air: Template:Beathach. Tha e rud beag mar na Taxoboxes ann am Wiki Beurla. Beannachdan --Sionnach 23:05, 12 am Màrt 2008 (UTC)

Rodent sa Gàidhlig: Is dòcha: Creimeach [1]
Ni mi na Templates airson na h-aistean eile, ach tha iad furasda ri dhèanamh. Dìreach dèan leth-bhreac den Template:Beathach agus goid na faclan mar
 | AINM_BEATHACH = Name of animal (Pagename)
 | DEALBH = Name of picture (..jpg)
 | TEASCA_DEILBH = text under picture 
 | REGNUM = engl: regum
 | PHYLUM = engl: phylum
 | CLASSIS = engl: classis
 | ORDO = engl: ordo
 | FAMILIA = engl: familia
 | GENUS = engl: genus
 | SPECIES = engl: species

bho Wiki Beurla. Tha a h-uile "parameter" optional, mura lionas tu iad, cha bhi iad a' nochdadh.

Ball coise

Sgioba nàiseanta ball-coise na h-Alba? Tha mi a dol leat. Tha aiste eile ann le torr faclan mu bhall coise Albanach, faic C.B. Dùn Dèagh Aonaichte agus Category:Sgiobanan ball-coise Albannach. Is dòcha gu bheil sin feumail dhut.--Sionnach 17:21, 2 an Giblean 2008 (UTC)

Tha mi duilich

A' Chreachadair, first of all your Gàidhlig isn't cac at all !!! I' ve seen far worse articles around here than yours. And I really, really like the work you' ve been doing here, otherwise we would still be working on 4800 articles. If I did some corrections in some of your articles, it is not because I wanted to put you down, I was just trying to be helpful. Please keep up the fine work you're doing and take my apologies, if I said something wrong to you. --Sionnach 17:50, 2 an Giblean 2008 (UTC)

Moran taing. Chan eil earbsa gu leor sa Ghaidhlig a tha agam, agus chan eil mi ga bruidhinn a-nis. It is extremely difficult for me to go back to all these articles and change them, it is merely a matter of me changing the new ones. At some point I am going to go through the days of the year, and make appropriate additions/changes.--Creachadair 17:56, 2 an Giblean 2008 (UTC)
'S e do bheatha. All I mend is the change of the new ones, the rest can wait until someone adds to them. Please trust your Gàidhlig a little more, it is really good.--Sionnach 18:14, 2 an Giblean 2008 (UTC) PS.: Tha mi daonnan deònach a bhith a' bruidhinn Gàidhlig tro SKYPE, ma thogras tu...-:)
Moran taing, feumaidh mi falbh a dh'aithghearr - tha DVD fadalach agam! Bidh cis agam.--Creachadair 18:17, 2 an Giblean 2008 (UTC)

Ceist eile

Am b'urrainn dhut coimhead air na Interwikis anns an aiste stamh a sgrìobh thu bliadhnaichean air ais? Bha mi dìreach airson Taxobox a' cur ris. Chan eil fhios agam, dè an ceangal/Taxobox a bhios freagaireach. Tha mi cinnteach gu bheil fios nas fheàrr agad. Le meas --Sionnach 06:39, 3 an Giblean 2008 (UTC) (PS: Again, please don't take this personal, my question has nothing to do with you, your work or your Gàidhlig, and everything to do with improving this fine Wikipedia)

Chan eil cuimhne agam de tha an an stamh - chan eil mi cho eolach air feamainn! Theid mi dhan faclair a rithist. Se feamainn-buidhe a-reir coltais.--Creachadair 13:41, 5 an Giblean 2008 (UTC)
Mòran taing,bidh a' coimhead air a dh' aithghearr--Sionnach 22:14, 5 an Giblean 2008 (UTC)

Dùthchannan

Chan eil mi cinnteach ach is dòcha gu bheil an liosta seo: Dùthchannan an t-Saoghail neo 'sa Bheurla: List of countries ( le ath-stiùiridh gu Gàidhlig) feumail dhut-sa. Rinn mi fhìn agus Steaphan30 e leth-bhliadhna sa chaidh. Beannachdan --Sionnach 22:14, 5 an Giblean 2008 (UTC)

Moran taing, tha e gle fheumail. Tha mi caran sceptical air fear neo dha - 's fhearr leam litreachadh tusail aig "Zimbabwe", "Taiwan" neo "Bosnia & Herzegovina" - tha iad gu math duilich ri litreachadh sa Bheurla, oir nach e ainmean Beurla a tha annta idir, agus chan eil fuaimean Gaidhlig aca. Chan eil "Ciriobataidh" freagarrach airson "Kiribati" - biodh "ciorabais" nas fhaisge, chan eil an "t" ann mar "t" idir. Air an lamh eile, se Burma a chleachdas a h-uile duine ach an riaghaltas olc naiseanta aca. Tha fear neo dha aig a bheil ainm eadar-dhealaichte sa Ghaidhlig cuideachd - Iapan/Seapan, Maroco/Maroc/Moroco. Nam bheachdsa, se deagh-obair a rinn sibh san fharsaingeachd... --Creachadair 22:29, 5 an Giblean 2008 (UTC) p.s. Biodh liosta airson dùthchannan eiseimleach mar Alba, A' Chuimrigh, Duthaich Basgach, Catalunya 7c feumail cuideachd.
Fhuair sinn an liosta bhon fhaclair Akerbeltz, ' s e an t-aonar liosta a bha ann leis a h-uile dùthchannan. Ach tha cairt eile agam a-nise, Mapa den t-Saoghail, a tha iad a' cleachdadh anns na sgoiltean. Tha fios agam gu bheil mòran doighean sgrìobhaidh eadar-dhealaichte ann. May be one of these days we can get together and agree on some kind of a list ( add the different spellings to the article). I don't really care, which one, I just wouldn't like to see them moved back and forth all the time. All the best to you as well --Sionnach 22:49, 5 an Giblean 2008 (UTC)
The variant spellings can be acknowledged in the text. Siombabue seems a strange one - wouldn't Siombabuaidh/gh be better? "ue" is not a good combination - the only other word I can think of it in is ueir. The "Ciorabataidh" spelling is unsuitable, for reasons I go into elsewhere. It looks like there should be a "t" sound in Kiribati, but it comes out as Kireebass.
Sources I can think of offhand - Dwelly's, Mark's, Atlas airson Sgoiltean (somewhere in the house)... --Creachadair 22:53, 5 an Giblean 2008 (UTC)
Perhaps it would be a good idea to copy this discussion to Talk:Dùthchannan an t-Saoghail? Started to look up some stuff...--Sionnach 22:49, 6 an Giblean 2008 (UTC)

No probs ---Creachadair 11:00, 7 an Giblean 2008 (UTC)

Airson...

10.000 Edits ann an Wikipedia Gàidhlig!
...airson na deagh obrach a rinn thu.
Beannachdan --Sionnach 22:49, 6 an Giblean 2008 (UTC)

For the hard working one

Tapadh leat- cha robh fios agam! Is math an obair a rinn thu air na duthchannan is na bailtean. --Creachadair 11:00, 7 an Giblean 2008 (UTC)

Dùthchannan a-rithist

A Chreachadair a charaid, Mòran taing airson an liosta eile air Talk:Dùthchannan an t-Saoghail, bidh iad gu math feumail a-rithist. Do you have by any chance the ISBN-number for “An Tuil" and “The Collected Poems and Songs of George Campbell Hay” ? Would be nice to add them as well.

I’m almost ready with Aimearaga-a-Deas, (except for a couple cities which still need templates, commons etc), added sources for the names... I’ ll hope we can agree on these names on this list. I went for a Gàidhlig name in the first place; if there was more than one Gàidhlig name, I chose the one on which I found the most sources.

Next project for me would be either Àisia (most countries don’t have any information at all, ...worse than nothing...) or re-do an Roinn-Eòrpa (add the right template, add sources). Any preference from your side? Le meas --Sionnach 22:36, 16 an Giblean 2008 (UTC)

PS: I've got a question on Snùcair, that you wrote yesterday. Could you please open E-mail contact?


Co-thàth

Gheibh thu a' Bheurla air co-thàth san fhaclair bith-eòlas air an duilleag agam fhìn. THug mi bho leabhar e le Raghnall MacLeòid, a chaidh eadar-theangachadh le Ruairidh MacThòmais. --Steaphan30 00:32, 23 an Giblean 2008 (UTC)

(Teirmean) Gràmair

Thug mi fa-near gum bheil "Teirmean Gràmair" againn aig bonn na duilleig a thaobh "category". Ach tha sin gu tùr ceàrr. Tha "teirm" a' ciallachadh "teirm ùine", 's chan e "grammar term" sa Bheurla. M.e. an seo: Alt (gràmar).

'S e briathar a' Ghàidhlig air term (gràmadach). Mar sin dheth, saoil nuair a bhios an ùine agad, an leig thu fios dhomh ciamar a dh' atharraicheas na "categories" aig bonn nan duilleagan? Mholainn-sa briathran gràmadach air grammatical terms. Bhiodh Briathran Gràmair ceart gu leòr cuideachd. --Steaphan30 00:55, 23 an Giblean 2008 (UTC)


Template Lus

Sgrìobh mi samhail eile airson luibhean/lusan, faic Template:Lus. Any feedback on my explanation, how to use this Template, is welcome, as I don't see much sense in writing them, if nobody is using/is able (?) to use them. Le meas --Sionnach 10:00, 26 an Giblean 2008 (UTC)

Prìomhairean?

Good idea to add them: Prìomhairean na Stàitean Aonaichte! Ach chan eil mi cinnteach mun fhacal "Prìomhairean" airson "President"

  • Prìomhair: "Premier" neo "Prime Minister", faic Dwelly (736) agus Faclair na Pàrlamaid [2]
  • Ceann-suidhe: "President", Dwelly (180) agus [3]

I can't find Prìomhair-> President on BhBC Alba. My suggestion: Just change it in the Template:PriomhaireanSA to "Cinn-suidhe". Beannachdan --Sionnach 10:49, 1 May 2008 (UTC)

They always use it on the Radio nan Gaidheal news... "Priomh-mhinistear" is the form used for PM these days. I'd suggest "ceann-suidhe" is better for the president of a company, corporation etc--Creachadair 13:10, 1 May 2008 (UTC)

Saoilidh mi gur e ceann-suidhe am facal airson President 's prìomhaire am facal airson prime-minister, seo a th' aig Faclair na Parlamaid air co-dhiù. http://www.scotland.gov.uk/dictionary/gedt-47.asp#pr --Tearlach61 02:26, 20 an t-Òg-mhios 2008 (UTC)

Ghluais mi leth-bhreac den deasbaid seo air an duilleig Talk:Prìomhairean na Stàitean Aonaichte. Is dòcha gu bheil sin an àite as fheàrr airson a h-uile duine. --Sionnach 16:02, 20 an t-Òg-mhios 2008 (UTC)

Rud beag neònach

Nach eil thu smaointinn gu bheil e rud beag neònach, mìneachadh Beurla a chur air alt Gàidhlig? Sin mo bharail-sa. Do thoil fhèin --Steaphan30 14:44, 1 May 2008 (UTC)

Chan eil sin fior. Thalla is cagainn bruis! --Creachadair 17:43, 1 May 2008 (UTC)
Mar a thuirt mi, do thoil fhèin. Thug mi seachad mo bharail feuch dè am freagairt a gheibhinn bhuat. Chan e an rud as cudthromaiche a th' anns na mìneachaidhean co-dhiù. Ach, saoil dè an teachdaireachd a chuireadh tu fhèin gu neach-ionnsachaidh eile, can, Frangach, mar eisimpleir, a bhiodh a' sgrìobhadh mìneachadh air na h-atharrachaidhean a rinn e an seo ann am Frangais, seach ann am Beurla no Gàidhlig? Am biodh dragh ort mu dheidhinn? Oir, ma tha e ceart gu leòr a' Bheurla a chleachdadh air duilleagan Gàidhlig, tha e ceart gu leòr cànan cèin sam bith eile a chur orra cuideachd!--Steaphan30 18:05, 1 May 2008 (UTC)
If it was for people like you, I wouldn't get a f***ing thing done AT ALL. Correct my articles if you don't like them, but just consider what the bloody point is in speaking a language which you get mocked for, or corrected at every turn. And which virtually no one speaks. I made the decision to get something done here which no one was doing. And I've done it in spite of middle class bullies like you. I don't speak the language anymore because of this. Why should I? I'm doing what I can, and you're just laying into me.
Ask yourself. Why do so many people learn Gaidhlig, but so few use it. Because of people with your smug attitude. Now p- off. --Creachadair 18:18, 1 May 2008 (UTC) p.s. Chan eil do chuid Ghaidhlig cho glan is gramadach.
Bhoill, tha sin dìreach sgoinneil. Dè dhèanadh na Gàidheal as t-aonais! 'S e an rud a th' ann, nach eil thu fhèin a' tuigsinn a' bharail agam idir. Chan eil gnothach aig na tha thu ag ràdh an seo, ri na bha mi a' togail idir. Tha mì-thuigse agad air. Lorgaidh tusa aon àite far am bheil mi a' càineadh do chuid Ghàidhlig? Chan e sin an gnothach idir. B' fheàrr leamsa Gàidhlig bhriste na Gàidhlig sa chiste, agus mar sin dheth, bha mi a' cur fa do chomhair barail, gum b' fheàrr LEAMSA Gàidhlig na Beurla mar mhìneachadh air atharrachaidhean air aistean. Sin e. Ach, seo thusa, a' cur às do chorp mu dheidhinn do bheatha pearsanta fhèin is cho seachd searbh is a tha thu dhen Ghàidhlig. Do thoil fhèin, is sùil as do dhèidh.--Steaphan30 23:49, 1 May 2008 (UTC)

Special:Import

Tha an Special:Import fosgailte a-nis. Faic cuideachd: Help:Import. Beannachdan --Sionnach 18:39, 2 May 2008 (UTC)

Rìghrean

Chunnaic mi gun robh thu trang a-rithist. Is dòcha nach eil fios agad gu bheil cuid de na h-aistean a thòisich thu ann fo thiotail eile:

amsaa. Tha cuid eile ann a tha rin faicinn an seo: Rìghrean Alba neo anns an Category:Rìghrean is an Category:Na Seumasaich.

Leis an dòchas gu bheil sin feumail dhut, beannachdan --Sionnach 18:37, 11 An Cèitean 2008 (UTC)

  • I hope you will continue with this articles they are not more then a begining. And correct the interwiki please. Carsrac 10:35, 12 An Cèitean 2008 (UTC)
Erm, I will be "correcting the interwiki", that's why they've got an "obair" (work) template on them. I don't understand what the need for the long form is, other than being cumbersome. The articles in English are not "George the Third", anyway, the form I've always heard is "Seoras a dha" etc. By the way, the titles of the Brit prime ministers will be getting partly translated at some point. --Creachadair 11:35, 12 An Cèitean 2008 (UTC)
There was a reason for the long titles given here.--Sionnach 12:44, 12 An Cèitean 2008 (UTC)
Ach tha sinn a' bruidhinn mu dheidhinn Gaidhlig sgriobhte. Faodaidh daoine a' bruidhinn mar sin, ach tha an da rud eadar-dhealaichte. Smaonich, cha bidh duine sam bith ag radh "George Two" neo "George aye aye" sa Bheurla, ach sgriobhaidh iad sin. --Creachadair 16:13, 12 An Cèitean 2008 (UTC)
Tha sin a' toirt ciall dhomh. Dèan ma thogras tu. Bha mi dìreach airson fios a chur thugad gum bi na h-aistean ann. Bhiodh e duilich na h-aistean a leudachadh agus an uair "merge" a dhèanamh.--Sionnach 16:34, 12 An Cèitean 2008 (UTC)

PS. Bhac mi an IP dìreach airson bhliadhna, air sgàths gu bheil IP's ag atharrachadh co-dhiù. Mar sin chan fheum ann gan bacadh airson "indefinte". (leugh mi sin àiteigin anns an WP:en "Admin-Handbook"). Ach chan eil mi an aghaidh dè rinn thu.

Ok ma tha - tha e soilleir nach robh uidh sam bidh aige sa Ghaidhlig, agus bha na h-ainmean sa Ghearmailtis mi-mhodhail co-dhiu. Is urrainn dhuinn fear neo dha aosda air a neo-bhacadh ma tha tuilleadh uine a' dol seachad. --Creachadair 16:40, 12 An Cèitean 2008 (UTC)
Ceart ma tha, neo-bhacadh airson IP's an dèidh uine fhada, "indefinite" airson "Vandal accounts", gu h-àraidh ma bhios droooooch ainm Gearmailtis air:-)--Sionnach 19:44, 12 An Cèitean 2008 (UTC) (Mòran taing airson Siria!)

Tha mise a' dol le Creachadair an turas-sa, ged bu mise a chuir na duilleagan "a' chiad Righ Deorsa" a.m.s.a.a. air doigh. Chleachd mi an abairt a bh' aig na Gaidheil a-riamh, ann an cainnt no ann an sgriobhadh (m.e. bardachd an 18mh linn). (Air adhbhar air choireigin 's e "Deorsa" a bh' aca air an righ is chan e "Seoras"). Ach bhiodh "Deorsa 1" ag obair na b'fhearr mar ainm-duilleige ann an wikipedia. Ni mi beagan gleusaidh air na h-ainmean-duilleige nuair a cheadaicheas an tide dhomh. A' chachaileith 08:11, 15 An Cèitean 2008 (UTC)

Mar compromise, is docha tha "a' Chiad Righ Deorsa" freagarrach airson an teacs fhein. Tha mi ag aontachadh, tha Deorsa nas fhearr na Seoras an seo, uime sin, Deòrsa I 7c --Creachadair 16:12, 15 An Cèitean 2008 (UTC)

A little help: Ecser

Hi! I'm a Hungarian Wikipedia editor, my name is Norbert Kiss. I'm very proud of my village and I would like to read about it in a lot of langauges. I translated already it into 10 languages (now it is in 28 languages, including Cymraeg, too), but I can't speak Gaidhlig. Could you help me. My village's English page is this: Ecser. Could you translate the page of Ecser into Gaidhlig? Then just link the side into the English version and I will see it, or you could write me, when it is ready. My Hungarian Wikipedia side is: My profile.

Thank you! Norbert

Rugbaidh

Mar a thuirt mi rinn mi beagan sgioblachadh air Rugbaidh, cho math 's urrainn dhomh. Tha mi ' n dòchas gu bheil sin ceart gu leòr dhut-sa. Ged nach eil fios sam bith agam-sa mu rugbaidh, tha mi a' tuigsinn glè mhath dè sgrìobh thu. Ach dh'fhàg mi pios beag eile air duilleag deasbaireachd na h-aiste cuideachd, ach 's e sin dìreach mo bheachdsan phearsanta, dèan ma thogras tu.

Dè mu dheidhinn an aiste a' cuir air a' Phrìomh-Dhuilleag mar Artagail taghta? Tha an seann aiste ann airson uine fada, fada...Beannachdan --Sionnach 11:47, 23 an t-Iuchar 2008 (UTC)

Moran taing. Tha mi'n dochas gum b'e artagail taghta. Tha feum air sgioblachadh beag, agus artagail neo dha ur airson na ceangailtean dearga a chur a-mach. --Creachadair 17:43, 29 an t-Iuchar 2008 (UTC)
'S e do bheatha. Gluais an aiste, ma bhios tu deiseil, uair sam bith..., na gabh dragh. --Sionnach 20:42, 29 an t-Iuchar 2008 (UTC)

Check request for Şalom.

Could you check the article Şalom. There is already an article about Şalom, a Jewish weekly newspaper in Turkey, in Gaelic, but could you check it, and if necessary translate it from the other Wikipedia language sites, if you have the time and patience to do so. The reason is that the newspaper Şalom is written (alas one page only) in a highly endangered language called Ladino or Judeo-Spanish, the Spanish of the 15th century. Perhaps this might gain your interest and sympathy.

Thank you.

Killiecrankie

Halò. Chì mi gun do rinn thu an aiste Coille Chneagaidh (ainm ceart a-rèir Mhic an Tàilleir), ach mhothaich mi gun do sgrìobh cuideigin eile Coille Chnagaidh trì bhliadhna air ais cuideachd. Saoil gum b' urrainn dhut an dà aiste a chur còmhla? Cha chreid mi nach e an aon àite... :) --Thrissel 00:34, 27 an Dùbhlachd 2009 (UTC)

A Chreachadair, na gabh dragh, rinn mi e, tha iad a-nis fo "Coille Chneagaidh". --Sionnach 12:57, 27 an Dùbhlachd 2009 (UTC)

Name change

A Chreachadair, We would like to invite all contributors to take part in the debate to find an appropriate Gaelic form for Wikipedia that doesn't break any rules regarding phonology, intellegibility or forming good neologism. We'd like to invite views/votes from all users here as we'd like to get broad consensus. The debate is here: Name change and - since it involves quite a few technical issues - in English. --Sionnach 20:01, 23 dhen Dùbhlachd 2010 (UTC)

Temp Sysop

Hello! Would you mind taking a look here? Thanks :) --Addihockey10 23:23, 29 dhen Fhaoilleach 2011 (UTC)

Chanainn-sa chan eil, faic an seo agus an seo. --Sionnach 07:36, 30 dhen Fhaoilleach 2011 (UTC)

Checkuser Creachadair/MacRusgail

... airson fios a chur thugad: Uicipeid:Doras_na_coimhearsnachd#Checkuser_Creachadair.2FMacRusgail --Sionnach (an deasbaireachd) 17:52, 4 dhen Fhaoilleach 2015 (UTC)