'S mise Derek agus tha mi coig air da fhichead bliadhna. Tha mi a dh'Obar Bhrothaig ach tha mi a' fuireach ann an Cala-gheàrraidh, Alberta an-drasda.


Stuth feumail