Is e Srath Spè ainm traidiseanta air an fharsaingeachd faisg air srath na h-aibhne Spè. Tha Srath Spè a' toirt a-steach nam bailtean Dail Chuinnidh, An Aghaidh Mhòr, Baile nan Granndach ann am Bàideanach, agus Baile Bhainidh agus Obar Lobhair ann am Moireabh.

Uisge Spè agus Creag Meagaidh

Tha an srath ainmeil airson uisge-beatha, le mòran taighean-staile ann, agus bithidh e a' toirt ainm gu aon de na prìomh roinntean-seòrsa uisge-beatha (Beurla: Speyside).