Gnàthachas litreachaidh na Gàidhlig

(Air ath-sheòladh o GOC)

'S e Gnàthachas Litreachaidh na Gàidhlig no ann am Beurla Gaelic Orthographic Convention (abbr GOC) oidhrip ri cuir còrdaidhean ann an Gàidhlig sgrìobhte. Bha a' chiad phàipear air foillseachadh ann an 1981 agus tha e ann an triùir clò-bhualadh. Tha na ghnàthachas a' cleachdadh air feadh na siostam foghlaim ann an Alba, bhon bun-sgoil gu oilthigh agus tha e air cleachdadh aig am pàrlamaid, an riaghltas agus a' BhBC.

Cùl deasaich

Ann an 1976 bha luchd-sgrùdaidh Scottish Certificate of Examination Board (SCEEB) mothachail air mì-chòrdaidhean ann an Gàidhlig sgrìobhte agus bhathar a’ faireachdainn gum bu chòir stiùireadh a dheasachadh airson a bhith cinnteach gun gabhadh tidsearan agus sgoilearan ri gnàthachas litreachaidh iomchaidh. Cuideachd, bha e cudromach gun cleachdadh luchd-sgrùdaidh, luchd-deasachaidh agus luchd-comharrachaidh na molaidhean ann a bhith a’ dèiligeadh ri pàipearan agus ri sgriobtan dheuchainnean.

GOC 1981 deasaich

Ann an 1981 dh'fhoillsich iad an Gaelic Orthographic Conventions (GOC). Tha am pàipear seo air a bhith na bhunait luachmhor ann an iomadh raon de leasachadh na Gàidhlig bhon uair sin, agus cleachdadh na Gàidhlig a’ leudachadh gu caochladh raointean de bheatha phoblach na h-Alba.

Is iad na daoine a sgrìobh an aithisg

GOC 2005 deasaich

A-nise tha Ùghdarras Teisteanasan na h-Alba (SQA), a ghabh àite SCEEB, air co-dhùnadh gum bu chòir leasachadh agus nuadh-dheasachadh a dhèanamh air a’ phàipear, air sgàth mar a tha foghlam tro mheadhan na Gàidhlig a’ leudachadh agus air sgàth meudachaidh air cànan ann an rianachd phoblach le stiùireadh bho SQA, ach a’ cumail ri na prionnsapail agus ri na molaidhean a bha ann bho thùs.

GOC 2009 deasaich

Aithrisean deasaich

Riaghailt an Litreachaidh deasaich

Gnè Chonnragan deasaich

Buidhnean Chonnragan deasaich

Riochdachadh Fhuaimreagan deasaich

Cuideam Fhacal deasaich

Asgairean agus Beàrnan deasaich

Freagarrachd Fhuaimean agus Facail-Iasaid deasaich

Gnìomhairean deasaich

Ràdhan Roimhearach deasaich

Tàthanadh deasaich

Cùisean Litreachaidh Eile deasaich

Àireamhan deasaich

Mìosan na Bliadhna deasaich

Cinn-latha deasaich

Làithean deasaich

Sloinnidhean deasaich

Ainmean Aitean deasaich

Tiotalan Pearsanta deasaich

Geàrr-ainmean deasaich

Giorrachaidhean deasaich

Faic cuideachd deasaich

Faclair na Parlamaid http://www.ordnancesurvey.co.uk/oswebsite/freefun/didyouknow/placenames/gaelicprinciples.html https://web.archive.org/web/20110807035647/http://www.arts.ed.ac.uk/celtic/poileasaidh/FACLAIRREP.htm

Ceanglaichean A-Mach deasaich

http://www.sqa.org.uk/sqa/38390.html