Gnàthachas litreachaidh na Gàidhlig

(Air ath-sheòladh o GOC)

'S e Gnàthachas Litreachaidh na Gàidhlig no ann am Beurla Gaelic Orthographic Convention (abbr GOC) oidhrip ri cuir còrdaidhean ann an Gàidhlig sgrìobhte. Bha a' chiad phàipear air foillseachadh ann an 1981 agus tha e ann an triùir clò-bhualadh. Tha na ghnàthachas a' cleachdadh air feadh na siostam foghlaim ann an Alba, bhon bun-sgoil gu oilthigh agus tha e air cleachdadh aig am pàrlamaid, an riaghltas agus a' BhBC.

CùlDeasaich

Ann an 1976 bha luchd-sgrùdaidh Scottish Certificate of Examination Board (SCEEB) mothachail air mì-chòrdaidhean ann an Gàidhlig sgrìobhte agus bhathar a’ faireachdainn gum bu chòir stiùireadh a dheasachadh airson a bhith cinnteach gun gabhadh tidsearan agus sgoilearan ri gnàthachas litreachaidh iomchaidh. Cuideachd, bha e cudromach gun cleachdadh luchd-sgrùdaidh, luchd-deasachaidh agus luchd-comharrachaidh na molaidhean ann a bhith a’ dèiligeadh ri pàipearan agus ri sgriobtan dheuchainnean.

GOC 1981Deasaich

Ann an 1981 dh'fhoillsich iad an Gaelic Orthographic Conventions (GOC). Tha am pàipear seo air a bhith na bhunait luachmhor ann an iomadh raon de leasachadh na Gàidhlig bhon uair sin, agus cleachdadh na Gàidhlig a’ leudachadh gu caochladh raointean de bheatha phoblach na h-Alba.

Is iad na daoine a sgrìobh an aithisg

GOC 2005Deasaich

A-nise tha Ùghdarras Teisteanasan na h-Alba (SQA), a ghabh àite SCEEB, air co-dhùnadh gum bu chòir leasachadh agus nuadh-dheasachadh a dhèanamh air a’ phàipear, air sgàth mar a tha foghlam tro mheadhan na Gàidhlig a’ leudachadh agus air sgàth meudachaidh air cànan ann an rianachd phoblach le stiùireadh bho SQA, ach a’ cumail ri na prionnsapail agus ri na molaidhean a bha ann bho thùs.

GOC 2009Deasaich

AithriseanDeasaich

Riaghailt an LitreachaidhDeasaich

Gnè ChonnraganDeasaich

Buidhnean ChonnraganDeasaich

Riochdachadh FhuaimreaganDeasaich

Cuideam FhacalDeasaich

Asgairean agus BeàrnanDeasaich

Freagarrachd Fhuaimean agus Facail-IasaidDeasaich

GnìomhaireanDeasaich

Ràdhan RoimhearachDeasaich

TàthanadhDeasaich

Cùisean Litreachaidh EileDeasaich

ÀireamhanDeasaich

Mìosan na BliadhnaDeasaich

Cinn-lathaDeasaich

LàitheanDeasaich

SloinnidheanDeasaich

Ainmean AiteanDeasaich

Tiotalan PearsantaDeasaich

Geàrr-ainmeanDeasaich

GiorrachaidheanDeasaich

Faic cuideachdDeasaich

Faclair na Parlamaid http://www.ordnancesurvey.co.uk/oswebsite/freefun/didyouknow/placenames/gaelicprinciples.html http://www.arts.ed.ac.uk/celtic/poileasaidh/FACLAIRREP.htm

Ceanglaichean A-MachDeasaich

http://www.sqa.org.uk/sqa/38390.html