'S e Dimàirt (neo Di-Màirt) an latha den t-seachdain a tha a' tighinn eadar Diluain agus Diciadain.

Tha e a' ciallachadh "Latha de Mars".

Làithean na seachdain
v  d  e
Di-Dòmhnaich/Là na Sàbaid | Di-Luain | Di-Màirt | Di-Ciadain | Di-Ardaoin | Di-haoine | Di-Sathairne