'S e Diciadain (neo Di-Ciadain) an latha den t-seachdain a tha a' tighinn eadar Dimàirt agus Diardaoin.

Tha e a' ciallachadh "Latha na ciad aoine".

Làithean na seachdain
v  d  e
Di-Dòmhnaich/Là na Sàbaid | Di-Luain | Di-Màirt | Di-Ciadain | Di-Ardaoin | Di-haoine | Di-Sathairne