'S e Di-haoine (neo Dihaoine ⁊c) an còigeamh (neo uaireannan, an siathamh) latha den t-seachdain.

Tha e a' ciallachadh "latha na h-aoine".

Tha Di-haoine mar Shàbaid dha na Muslamaich.

Làithean na seachdain
v  d  e
Di-Dòmhnaich/Là na Sàbaid | Di-Luain | Di-Màirt | Di-Ciadain | Di-Ardaoin | Di-haoine | Di-Sathairne