'S e Di-Sathairne/Disathairne (neo Di-Satharna/Disatharna) an siathamh (neo uaireannan, an seachdamh) latha den t-seachdain.

Saturnus, Caravaggio, 16mh linn

Tha e a' ciallachadh "Latha na Saturn".

Tha Di-Sathairne mar Sàbaid nan Iùdhach agus Seventh Day Adventists.

Làithean na seachdain
v  d  e
Di-Dòmhnaich/Là na Sàbaid | Di-Luain | Di-Màirt | Di-Ciadain | Di-Ardaoin | Di-haoine | Di-Sathairne