Chunnaic mi gun do leudaich sibh an aiste: Co-chomharran. Mòran taing! Tha an aiste seo fìor mhath, mar a bhios a h-uile aiste a sgriobhas sibh.--Sionnach 21:28, 14 October 2007 (UTC)

'S e ur beatha, a Shionnaich. 'S mathaid gun dèan e a' chùis gus an sgrìobhar rudeigin le neach aig a bheil Gàidhlig nas fheàrr na th' agamsa.--Am Fiosaigear 10:36, 21 October 2007 (UTC)


Faclair MatamataigDeasaich

Saoil, a bheil fios agaibh gu bheil Faclair Matamataig ri fhaotainn saor 's an-asgaidh bho Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig? Le dùrachd.--Steaphan30 02:25, 10 November 2007 (UTC)

Tha, tha leth-bhreac agam o chionn poile, ach cha robh e saor an uair sin. Am Fiosaigear 12:40, 10 November 2007 (UTC)

CumadhDeasaich

Is sar-obair eile a tha thu air deanamh an seo a charaid. Gabhaibh mo leisgeul gu bheil mi air atharrachadh da fhacal dheth: Tha mi air a bhi feuchainn a laimhsich na coinceapan de "cruth" is "cumadh" as Gaidhlig 'son greis,

  • (1) os cionn beagan miosan lorg mi am facal "cuairt-loidhne" airson "an loidhne mu chuairt" agus tha mi a' faireachdainn gu bheil e beagan nas fhearr na "loidhne-muigh" .
  • (2) Anns a h-aon doigh tha mi a' faireachdainn gu bheil "aghaidh" nas freagarach na "aodann" nuair a bhios sinn a' deiligeadh le nithean nach eil beo. Nuair a bhitheas mi a' cruthachadh dealbhan innlichidh cleachdainn an tiotal "Sealladh an Aghaidh" airson dealbh air taobh fada a' chuspair.

Mur eil thu aig aontachadh, gabhaidh mi le do bheachd.

Tha mi a' smaointinn gu bheil thu fada seachad air am Faclair Matamataig aig an Stor-lann co-dhiubh! An t-Innleadair 16-12-07( duiligheadas le login a-nochd).

Halò a-rithist, Innleadair. Bha mi ri rudeigin eile an t-seachdain seo chaidh ’s mar sin tha mi duilich nach do fhreagair mi roimhe seo.
Tha duilgheadas againne sa Ghàidhlig ’s nach eil briathrachas aithnichte fhathast ann an cuspair mar mhatamataig. Ri linn seo, tha e gu math doirbh sgrìobhaidhean den t-seòrsa seo thuigsinn oir tha tòrr fhaclan ann nach aithnich sinn, ’s dòcha, agus ’s ann nas mò an duilgheadas ma tha faclan eadar-dhealaichte aig gach ùghdar. Nam bheachdsa co-dhiù, bhiodh e nas fheàrr ma chumas gach ùghdar air a’ chiad dol-a-mach ris na briathran a th’ anns an Fhaclair Mhatamataig. Is iadsan na faclan a tha air an cleachdadh anns na sgoiltean, ach a bharrachd air sin, càit eile a bheil liost fhaclan as iomchaidh do mhatamataig? Chan e sin ri ràdh nach fhaodar briathran atharrachadh ma tha deagh adhbhar ann agus tha mi fhìn air sin a dhèanamh bho àm gu àm.
’S e “loidhne-muigh” agus “aodann” na faclan a th’ anns an Fhaclair. ’S dòcha gum biodh deagh bhriathar a th’ anns a’ “chuairt-loidhne” cuideachd, ach aithnichear “loidhne-muigh” le duine sam bith aig a bheil sgoil mhatamataig tro Ghàidhlig, no aig a bheil copaidh an Fhaclair Mhatamataig. Chan aithnichear “cuairt-loidhne” gun stad a chur air an leughadh fhad ’s a tha an leughadair a’ beachdachadh air na tha i a’ ciallachadh.
A thaobh “aodann” no “aghaidh”, chan eil mi a’ dol leibhse idir. Sa chuid Ghàidhlig a th’ agamsa co-dhiù, canaidh sinn “aodann a’ chloc”. Cha chuala mi riamh duine ag ràdh “aghaidh a’ chloc”. Ach mar a thuirt mi roimhe, ’s e “aodann” am briathar ceart a-rèir an Fhaclair Mhatamataig.
Mur eil leth-bhreac agaibhse den Fhaclair seo, mholainnse dhuibh e. ’S dòcha gun còrd e ribh gu bheil “sealladh-aghaidh” ann (ach leis an alt bu choir dha bhith “an sealladh-aghaidh”).
’S mar sin, ma ghabhas sibh mo leisgeul, cuiridh mi air ais an dà fhacal mar a bhà. Am Fiosaigear 23:12, 21 December 2007 (UTC)

Chum ort. Bha mi a' smaointinn mu deidhinn da aghaidh ann an comhla-stoithe a'sleimheas seachad air a' cheile. Is docha nach do thug mi ris an fhaclair matamataig nuair a lorg mi leth-bhreac. Feumaidh mi aideachadh co-dhiubh gu bheil mi a'togail an cuid bu mhotha de na cleachdaidhean agad o chionn's gu bheil ur mineachaidhean cho glan & so-thuigseachd.

CongratulationsDeasaich

You've been doing some good work over the last year. As a result you are now a administrator. It allows you to do a couple more things. In particular it allows you to fix the system messages, either to improve the Gaelic or to replace some of the English which still remains in the user interface -- if you want to anyway. Cheers -- Derek Ross | deasbair 03:47, 4 January 2008 (UTC)

Meal ur naidheachd bhuam-sa cuideachd! Tha mi glè thoilichte gur e admin a th' annaibh a-nis. Tha sibh airidh air. Le gach deagh dhùrachd --Sionnach 13:04, 4 January 2008 (UTC)

Special:ImportDeasaich

Tha an Special:Import fosgailte a-nis. Faic cuideachd: Help:Import. Beannachdan --Sionnach 18:29, 2 May 2008 (UTC)

Temp SysopDeasaich

Hello! Would you mind taking a look here? Thanks :) --Addihockey10 23:23, 29 dhen Fhaoilleach 2011 (UTC)

Chanainn-sa chan eil, faic an seo agus an seo. --Sionnach 07:35, 30 dhen Fhaoilleach 2011 (UTC)

Your admin statusDeasaich

Hello. I'm a steward. A new policy regarding the removal of "advanced rights" (administrator, bureaucrat, etc.) was adopted by community consensus recently. According to this policy, the stewards are reviewing administrators' activity on wikis with no inactivity policy.

You meet the inactivity criteria (no edits and no log actions for 2 years) on gd.wikipedia.org, where you are an administrator. Since this Wikimedia project does not have its own administrators' rights review process, the global one applies.

If you want to keep your rights, you should inform the community of the wiki about the fact that the stewards have sent you this information about your inactivity. If the community has a discussion about it and then wants you to keep your rights, please contact the stewards at m:Stewards' noticeboard, and link to the discussion of the local community, where they express their wish to continue to maintain the rights, and demonstrate a continued requirement to maintain these rights.

We stewards will evaluate the responses. If there is no response at all after approximately one month, we will proceed to remove your administrative rights. In cases of doubt, we will evaluate the responses and will refer a decision back to the local community for their comment and review. If you have any questions, please contact us on m:Stewards' noticeboard.

Best regards, -- Quentinv57 14:16, 22 dhen Ghearrain 2014 (UTC)