Monadh Ochail bho Tulach Cultraidh.

Tha Monadh Ochail eadar Sruighlea, Ceann-Rois agus Peairt.