Gil, seòrsa ghleann cumhang, cas is allt na ùrlar. Tha e nas motha na cunglach.

Easan na Miasaich, aig Coire Shalach, faisg air Ulapul

Tha am facal fhein Lochlannach.