Deasbaireachd a' chleachdaiche:AnSiarach/Tasglann 1

Active discussions
 'S e tasglann de shean còmhradh a tha seo  


Dìreach toiseach bheag! Ma tha càil ri ràdh cleachd an duileag seo.

I like the work that you have been doing. Tapadh leibh agus congratulations! You are now an administrator on the Gaelic Wikipedia. -- Derek Ross | deasbair 15:22, 3 August 2005 (UTC)


Dè tha dol? Tha e math gu bheil rudeigin mar seo ann, nach eil? Tha fiughar orm ri artagailean a dhèanamh air mo cheann fhèin. Le meas Murdag x

Tha è uabhasach math gu bheil goireas-rannsachaidh air an eadar-lìon 'sa ghàidhlig a nis.Tha làn thìde aig prioseact den sheorsa seo a bhith againn airson a ghàidhlig.

Request for articleEdit

Greetings AnSiarach, Could you please translate this article into Scots Gaelic for me? (based on [1]) - Please. -- Jose77.

Thankyou very much for accepting my request. May Gàidhlig wikipedia prosper! And it would definitely be well worth the wait!-- Jose77, 3 March.

Thankyou AnSiarach for the excellent quality article! I am very grateful and may God bless you! -- Kind regards, Jose77, 16:25 DiCiadain 4 dhen Lùnastal 2021 (UTC)

You're welcome. AnSiarach

Hello!Edit

Hallo, AnSiarach, ciamar a tha sibh? As you may know, the English language Wikipedia has recently reached one million articles! The millionth article is about a railway station in Scotland. Because the article is being mentioned in news all across the internet, there has been a huge effort to make it a good article, as it will be the first impression many people have of the Wikipedia project. We are trying to get translations into as many languages as possible. I am only a Gaelic learner, and do not feel confortable enough to do the translation, but thought that maybe you could, or perhaps you know someone who could do it. This could help bring contributors over here to gd. Thanks in advance for any help! — orioneight (talk) 17:45, 3 March 2006 (UTC)

Oki doke il try and get it done in the next week. AnSiarach

KurówEdit

Could you please write a stub http://gd.wikipedia.org/wiki/Kur%C3%B3w - just a few sentences based on http://en.wikipedia.org/wiki/Kur%C3%B3w ? Only 2 -5 sentences enough. Please. Pietras1988 17:56, 16 March 2006 (UTC)

Will do as soon as i can. An Siarach

OK, thx. Pietras1988 12:27, 18 March 2006 (UTC)

You can now? Pietras1988 18:07, 22 April 2006 (UTC)

HalloEdit

Moran taing airson ur faclan coibhneil. Tha mi a' smaoineachadh air na rudan feumail a tha ri dheanamh a-nis -

1 - a' cur na sula air na artagailean fada. Feumaidh cuideigin (aig a bheil gramar nas fhearr na mise) ga dheanamh. 2 - a' leasachadh artagailean feumail, air cuspairean bunaiteach, m.e. uisge, boireannach, agus grian. (Fhuair mi liosta "Swadesh" sa Ghaidhlig, ach tha Gaeilge gu leor air) 3 - a' cur naidheachdan 7c air Duille Mhor. 4 - ag obair air na gnethan.

--Creachadair 13:57, 31 July 2006 (UTC)

p.s. Tha mi'n dochas gum bidh saor-laithean math agaibh!

An sguab mhòrEdit

A Shiaraiche chòir,

Tha mi a' faicinn gun d'thug thu an sguab mhòr don Ghàidhlig suarach a chuir mi air An Gearasdan:

http://gd.wikipedia.org/w/index.php?title=An_Gearasdan&curid=880&diff=18788&oldid=18744

ach nach e facal boireann a th' ann am beinn? Agus dè tha ceàrr le a'bheinn as àirde agus mòran bheann?

Chan e rud mòr a th' ann. Dìreach a' gabhail iognantas.

Eoghan 03:40, 11 August 2006 (UTC)

Wikipedia: LitreachadhEdit

A Shiaraiche chòir,

Tha mi a' smaoineachadh gum bu chòir duilleag àraidh bhith againne air a' WP Gàidhlig far am b' urrain dhuinn deasbaireachd air litreachaidhean "connsachail" no teagmhach. Tha litreachadh (agus gràmar) na G ann an suidheachadh caochlaideach a-nise, agus bu chòir dhuinn uile bhith a' dol le chèile.

Dè do bheachd?

Eoghan 04:41, 31 An Lùnastal 2006 (UTC)

Litreachadh agus TrodEdit

Bidh mise ag aontachadh gu fad leis an sin. Bu choir duilleag a bhith ann. Nach cinnteach gu'm biodh trod mor ann eadar an treud cuthach a leanas GOC 2005, na h-amadan acadaimigeach leis an taitneach GOC 1982, agus na Gaidheil? Bidh spors ann, gu dearbh! Saoil am bidh duineigin a moladh litreachadh Chamhshron (a mhol e 'sa roimh-radh aig "Na Baird Thirisdeach") a tha mi a' cleachdadh an seo (direach chionn's gu'n tainig cus leisge gu h-obann orm air son stracan a taidhpadh 'sa cheartuair)?

MichealT 19:30, 27 March 2007 (UTC)


An Talamh vs An t-SaoghalEdit

Tha mi a' creidsinn nach e an aon rud a tha annta. Seo de tha ri fhaighinn sa Bheurla -

http://en.wikipedia.org/wiki/World "The World is a name for the planet Earth seen from a human point of view, as a place inhabited by human beings. It is often used to mean the sum of human experience and history, or the 'human condition' in general.[1]"

http://en.wikipedia.org/wiki/Earth "Earth (IPA: /ˈəː(ɹ)θ/, often referred to as the Earth, Terra, the World or Planet Earth) is the third planet in the solar system in terms of distance from the Sun, and the fifth largest."

Tha e soilleir dhomhsa, gur e am planaid a tha anns an darna fear, agus rud eadar-dhealaichte sa chiad fear. --Creachadair 12:05, 24 November 2006 (UTC)

Punnd SasannachEdit

Bha an t-ainm "punnd Sasannach" air Sterling sa Ghaidhlig airson uine mhor as deidh 1707. Chunnaic mi an t-ainm seo sna leabhraichean a thainig a-mach san 20mh Linn fhein.

Co-dhiu, ann an doigh, se punnd Sasannach gu fior. Ruith Banca Shasainn e. --Creachadair 16:39, 5 December 2006 (UTC)

"Chan 'eil fios aig móran air eachdraidh a Phrionnsa, anns na Hearadh," arsa Coinneach, agus e 'ga shocrachadh fhéin ann an cathair an t-seanachaidh. " 'S e sinn-seanair an fhir ris an obair sinn am Morair MacAmhluidh bu mhinisteir anns an eilean aig an ám, fear Amhluidh MacAmhluidh; b' esan a bhrath am Prionnsa agus tha "Cnoc nan Saighdearan" ann an Scalpaidh gus a lath diugh a' toirt fianuis air casgairt a bha iargalta agus borb. Far am bheil Tigh Comhnuidh ministeir na h-Eaglaise Saora, 's ann an sin a bha Làrach tighe Dhòmhnuill Chaimbeul a thug aoidheachd agus fialaidheachd do Thearlach Òg. A réir mar a tha e sgrìobhte dh'fhaodadh Dòmhnull deich mile fichead punnd Sasunnach fhaotainn o 'n Chrùn" Am Measg nam Bodach (1936) http://www.smo.uhi.ac.uk/~sm99ff00/Na_Hearadh/duilleag_am_measg.html

"Thàinig air fear leth-cheud punnd Sasannach a phàigheadh" Bliadhna nan Caorach - http://www.cne-siar.gov.uk/gaelic/grd/eachdraidh/sgeulachdan/bliadhna.htm ("Tha an aithris seo air a h-ath-sgrìobhadh bhon aithris a chaidh fhoillseachadh ann an Leabhraichean-leughaidh Blackie, leis a' Chomunn Ghaidhealach." i.e. 19/20mh Linn)

"Tha fhios aig an t-saoghal a-nis nach do dhìobair aon duine de na Gaidheil riamh e, ged a bha deich mìle fichead punnd Sasannach air a thairgseadh do neach sam bith a chuireadh an sàs e" http://www.cne-siar.gov.uk/gaelic/grd/eachdraidh/sgeulachdan/ruaig.htm

https://listserv.heanet.ie/cgi-bin/wa?A2=ind9509&L=gaelic-l&O=A&P=18316 "5 punnd Sasannach"

Chart dhan wikipedias ceilteach tro thideEdit

S maithid gum faigheadh tu chart seo inntineach

HiEdit

Hi, you don't know me, but I remember seeing you do a lot of editing on english wikipedia. A user of the Vicipéid na Gaeilge has moved ga:Béarla Gallda to ga:Albainis on top of a disambiguation page. Thought you might have something to say about that.

Hi there. Thanks for the notice but while i think its a basically unnecessary move (the meaning Bearla Gallda / Gaidhlig or Gaeilge na h-Alba are quite clear in Gaeilge and "Albainis" is a needless neologism) the existence of "Albainis" does justify it i suppose. A shame to see Gaeilge basically become subject to English though with the imposition of English language meanings upon Gaeilge terms. AnSiarach 11:37, 18 March 2007 (UTC)
Im trying to talk to irish wikipedia people about it. i will not continue to fight it on irish wikipedia, because i do not know very much. Ive seen that you and other people on english wikipedia have faced the same problem and done well. feel free to take up my banner there. Robocop 20:06, 18 March 2007 (UTC)

RedirectEdit

Hi, AnSiarach!

I took the liberty of fixing a double redirect from Gaeilge (which still was directed to Gàidhlig na h-Éireann). The double redirect yielded funny results (as they often do).

Actually, what I was looking for mainly was some kind of Scottish Gaelic primer. 130.237.198.137 21:47, 4 May 2007 (UTC) ( = en:user:JoergenB)

Auckland Grammar SchoolEdit

Could you please write a stub http://gd.wikipedia.org/wiki/Auckland_Grammar_School - just a few sentences based on http://en.wikipedia.org/wiki/Auckland_Grammar_School? Just 2-5 sentences would be sufficient enough. Please. --Per Angusta 22:28, 18 June 2007 (UTC)

Email me pleaseEdit

Siarach, can you email me via the "E-mail this user" link, please ? I have been wanting to ask your advice on a WP matter for months but I thought you'd given up on WP. However I see that you edited on Friday, so hopefully you are still watching. Cheers -- Derek Ross | deasbair 07:17, 24 November 2007 (UTC)

BureaucratEdit

Siarach, you've now been an administrator on Gaelic Wikipedia for 2 and a half years (and a contributor to English Wikipedia for even longer). I need another long term editor here to work with me on bureaucrat tasks and cover the times when I'm asleep or unavailable or in case I get killed in an extreme tiddlywinks tournament or something. So congratulations, you are now a bureaucrat. As a bureaucrat I don't expect you to do much more editing than you are currently doing but I will expect you to do a fair amount of reading in order to keep up with what's going on here. Please try to check in every day at least once if you can. -- Derek Ross | deasbair 06:15, 10 December 2007 (UTC)

Check request for Şalom.Edit

Could you check the article Şalom. There is already an article about Şalom, a Jewish weekly newspaper in Turkey, in Gaelic, but could you check it, and if necessary translate it from the other Wikipedia language sites, if you have the time and patience to do so. The reason is that the newspaper Şalom is written (alas one page only) in a highly endangered language called Ladino or Judeo-Spanish, the Spanish of the 15th century. Perhaps this might gain your interest and sympathy.

Thank you.

Return to the user page of "AnSiarach/Tasglann 1".