Comhchruinneacha do dhʼ Orain Taghta Ghaidhealach

'S e leabhar bàrdachd a th' ann an Comhchruinneacha do dhʼ orain taghta Ghaidhealach (1813) a dheasaich Paruig Mac-an-Tuairneir.

'S e an tiotal slàn 'Comhchruinneacha do dh' Orain Taghta, Ghaidhealach, nach robh riamh roimhe Clo-bhuailte gus a nis, air an Tional o Mheodhair, air feadh na Gaidhealtachd a's Eileine na h-Alba'. Chaidh a chlò-bhualadh ann an Dùn Eideann le T. Stiubhart. Tha còrr is 100 òran anns an leabhar.

Paruig Mac-an-TuairneirEdit

Thathar a' creidsinn gur ann à Còmhall a bha e agus gu do shiubhal e air feadh na Gàidhealtachd a' cruinneachadh bàrdachd.[1]

Òrain is ÙghdaireanEdit

TùsanEdit

  • Mac-an-Tuairneir, Paruig. 1813. 'Comhchruinneacha do dh' Orain Taghta, Ghaidhealach, nach robh riamh roimhe Clo-bhuailte gus a nis, air an Tional o Mheodhair, air feadh na Gaidhealtachd a's Eileine na h-Alba' (Duneidionn: Clo-bhuailte air son an ughdair, le T. Stiubhard)

IomraidheanEdit

  1. MacLean, Donald. 1915. Typographia Scoto-Gadelica. d.361