Tha 32 Comhairlean na-Alba ann a tha a' deiligeadh ri cùisean ionadail.

Comhairlean na h-Alba

Chruthaicheadh trì comhairlean, Comhairle nan Eilean Siar, Comhairle Arcaibh agus Comhairle

Shealtainn, ann an 1975, còmhla ri siostam de comhairlean roinneil agus comhairlean

sgìreil air an tìr-mhòr. Chruthaicheadh na 29 comhairlean eile ann an 1996 nuair a

chuireadh an siostam aonadach an àite nan roinnean agus sgìrean.

Stadastaig

deasaich
# Comhairle Farsaingeachd/mi2 Farsaingeachd/km2 Àireamh-shluaigh (2001) Daingneachd/km-2
1 Comhairle Inbhir Chluaidh 64 167 84203 503
2 Comhairle Siorrachd Rinn Friù 102 263 172867 659
3 Comhairle Siorrachd Dhùn Breatann an Ear 68 176 108,243 617
4 Comhairle Siorrachd Dhùn Breatann an Iar 68 176 93,378 531
5 Comhairle Baile Ghlaschu 100 260 448,624 1725
6 Comhairle Siorrachd Rinn Friù an Ear 65 168 89,311 532
7 Comhairle Siorrachd Lannraig a Tuath 184 476 321,067 674
8 Comhairle na h-Eaglaise Brice 68 175 577,869 3307
9 Comhairle Lodainn an Iar 165 427 158,714 372
10 Comhairle Baile Dhùn Èideann 113 293 145,191 496
11 Comhairle Lodainn Mheadhanaich 135 350 80,941 231
12 Comhairle Lodainn an Ear 257 666 90,088 135
13 Comhairle Siorrachd Chlach Mhanann 61 158 48,077 304
14 Comhairle Fìobha 517 1340 349,429 261
15 Comhairle Baile Dhùn Dè 21 55 145,663 2648
16 Comhairle Aonghais 843 2184 108,400 50
17 Comhairle Siorrachd Obar Dheathain 2439 6317 226,871 36
18 Comhairle Baile Obar Dheathain 70 182 212,125 1164
19 Comhairle Mhoireibh 864 2237 86,940 39
20 Comhairle na Gàidhealtachd 10,085 26,119 208,914 8
21 Comhairle nan Eilean Siar 1185 3070 26,502 9
22 Comhairle Earra-Ghaidheal is Bhòid 2712 7023 91,306 13
23 Comhairle Pheairt is Cheann Rois 2083 5395 134,949 25
24 Comhairle Shruighlea 866 2243 86,212 38
25 Comhairle Siorrachd Àir an Ear 343 888 135,817 153
26 Comhairle Siorrachd Àir a Tuath 492 1275 120,235 94
27 Comhairle Siorrachd Àir a Deas 475 1230 112,097 93
28 Comhairle Dhùn Phris is Ghall-Ghàidhealaibh 2489 6446 147,765 23
29 Comhairle Siorrachd Lannraig a Deas 686 1778 302,216 170
30 Comhairle Chrìochan na h-Alba 1825 4727 106,764 23
Mòr-thìr iomlan 28,260 73,193 4,994,276 68
31 Comhairle Arcaibh 396 1025 19,245 19
32 Comhairle Shealtainn 568 1471 21,988 15
Eilean Iomlan 2149 5566 67,735 12
Alba Iomlan 30,409 78,759 5,062,011 64

Ceanglaichean a-mach

deasaich