Is òran, pìos bàrdachd dèanta a bhith seinnte. An ceòl traidiseanta nan Gàidheal cruthaicheadh ceòl còmhla ri na facail agus freagraidh ruitheam na ciùil ri ruitheam a' chainnt.[1] Tha seo ceart cho fìor mu deidhinn ceòl nam pìob 's a tha e mu dheidhinn puirt a' beul neo na h-òrain mòr. Canar gum bi seinneadair a' gabhail òran. Chanar "òranaiche" ri fear neo tè, a bhitheas a' gabhail òrain aig cèilidh neo cuirm-chiùil.

Seinneadairean Gàidhlig

deasaich

Òrain Albannach

deasaich

Faic cuideachd

deasaich

Ùghdarras

deasaich
  1. Dr. Ailean Dòmhnullach, Oilthigh Dhùn Èideann