'S e sròn, rudha no àird a' ruith bho mhonadh gu srath.

Sròn a' Chorra Bhuilg
Sròn na Ban-righ

Tha am facal sròn a' nochdadh ann an ainmean-àite cuideachd, m.e.: