Th' an rìbhinn shoineannta 'na gnè de gnàth-charachtair ann an litreachas agus film agus dreuchd 'san taigh-chluiche, ann am bitheantas caileag no bean òg a tha gràdhach soineannta.

Marguerite Clark, glacadh an neo-chiontachd sùil-fharsaing rìbhinn shoineannta

Gu dualach, 's e maiseach, caomh, milis, òigheil, agus gu tric (gu soilleir) soineannta a tha an rìbhinn mhaoth, ann an cunnart inntinneil no mothachail an àite cunnart corporra, mar as trice targaid a' bhealgaire; 's dòcha smaoinich i le mearachd gum b' e an gaisgeach. 'S tric a' bhean-bhuairidh coimeas dhan rìbhinn shoinneanta (no an rìbhinn fo claoidh, gu dearbh).

Ann an opra 'gus cluich ceòlmhor, th' an rìbhinn shoineannta mar as trice air sheinn le aotrom guth àirde. Gu dlùth-chlòdhach, th' an neo-chiontachd 's an t-soineanntachd mang-sùileach dhuine-chloinne aice.

Tha na dreuchdan-film Judy Garland a' gabhail a-staigh mòran dreuchdan rìbhinn shoineannta
Mary Pickford, rìbhinn shoineannta sìor-bhuan

Rìbhinnean soineanntaDeasaich

Rìbhinnean soineannta agus dreuchdan rìbhinn shoineannta a' gabhail a-staigh:

Ainmichte (ri cluiche) rìbhinnean soineanntaDeasaich

Seallaibh cuideachdDeasaich

Beachd-smuaib film nam luchd-beanalachd