ʼS e gleann ann an Loch Abar a tha ann an Gleann Nibheis. Tha baile An Gearasdan aig a bhun, agus tha am bad bheanntan as àirde ann am Breatainn air taobh aʼ tuath aʼ ghlinne: Beinn Nibheis, Càrn Mór Dearg, Aonach Mór, and Aonach Beag.

An Steall, Gleann Nibheis
An sloc ann an Gleann Nibheis

Aʼ leantainn suas an gleann, aʼ siubhail gu deas bhon Gearasdan, tha an gleann ʼna shrath beag an toiseach, le àite campaidh agus òstail-òigridh. Tha rathad poblach aʼ dol 10 km suas an gleann. An déidh 7 km tha uileann sa ghleann; tha an gleann aʼ tionndadh dhan àird an ear agus tha an rathad aʼ tionndadh ʼna rathad singilte. An déidh pàirc nan càraichean aig ceann aʼ rothaid, tha an gleann ʼna shloc fad 2 km, agus the ceum coise rud beag doirbh ga leantainn gu ruige an gleann uachdarach a car sìtheil. Tha an ceum coise còmhla ri Beinn Nibheis fhéin fo chùram Urras Iain Muir. An seo aig toiseach aʼ ghlinne uachdair tha drochaid uèire tarsainn na h-abhainne, an t-Uisge Nibheis, tha bothan glaiste aig an luchd-sreap a bha roimhe ʼna thaigh cìobair, agus tha fear de na h-easan as àirde ann am Breatainn, An Steall. ʼS e Steall a theirear cuideachd ris aʼ bhothan.

Ceanglaichean a-mach deasaich