Gàidhlig Mhanainn

Gàidhlig Mhanannach
(Air ath-sheòladh o Gaelg)

'S e am foirm Gàidhlig Mhanainn a tha ann Gàidhlig aig Eilean Mhanainn (y Ghailck, neo yn Ghaelg).

Sanas dà-chànanach aig Doolish

Eiseimpleir

 
Bailtean Mhanainn

Seo pìos sa Ghaelg air cat Manainneach. Mar a chì sinn, tha an dòigh-litreachadh shònraichte aice, coltach ris a' Bheurla le buaidh beag den Chuimris. Bidh Sostnagh a' ciallachadh "Sasannach", agus sorçh "seòrsa":

Ta'n chayt Manninagh sorçh dy chayt veih Ellan Vannin. Ta kayteen beg er. T'eh enmyssit "stubbin" ec sleih ennagh, as ayns yn Vaarle t'eh enmyssit "cabbit" ny keayrtyn (kyntagh rish e chosoylaght da chooneeyn). Haink dolley e chayteen dy ve roish 1700, lurg lhehlys jeanatagh er yn ellan veg. Jiu, ta kiyt Manninagh cadjin dy jarroo raad elley.
Ayns beeal-arrish Sostnagh, ta'n chayteen beg echey currit gys lhie cummaltagh yn Ellan, t'er arraghey ny chayteenyn dys couyral çhiass. Myr shen, yinnagh dorrysyn dooney ny s'tappee er y chiyt dy jinnagh ad goll stiagh, as cha jinnagh ram çhiass scapail voue.

Faclair

Clàr: - Gàidhlig, Gae - Gàidhlig na h-Èireann

Gàidhlig Mhanainn Gàidhlig na h-Èireann neo
Gàidhlig
Moghrey mie Madainn mhath (mochthrath math) (Gà)
Fastyr mie Feasgar math (Gà)
Slane lhiu Slàn leibh (Gà), Slán libh (Gae)
Gura mie ayd Gu robh math agad (Ga), Go raibh maith agat (Gae)
baatey bàta (Gà), bád (Gae)
barroose bus (Gà & Gae)
blaa bláth (Gae)
booa (Gae)
cabbyl capall (Gà & Gae)
cashtal caisleán, caiseal (Gae), caisteal (Gà)
creg creag (Gà & Gae)
(y)eeast iasc (Gae), iasg (Gà)
ellan eilean (Gà), oileán (Gae)
gleashtan gluaisteán (Gae), gluaistean (Gà)
kayt cat (Gà & Gae)
moddey madadh (Gà & Gae), madra (Gae)
shapp siopa (Gae)
thie taigh (Gà), teach, tigh (Gae)
eean éan (Gae), eun (Gà)
jees dís (Gae), dithis (Gà)


Coimeas

Gu tric, tha sg (Gà) co-ionnan ri st (GMh). Mar eisimpleir: ushtey (uisge), eeast (iasg), fastyr (feasgar).

Tha -ich (Gà) co-ionnan ri ee (GMh): doillee (duilich), gee (ith), Jedoonee (Didòmhnaich).

Tha -aid (Gà) co-ionnan ri ee no ey (GMh): carrey (caraid), oonlee (ionnlaid).

Tha bàthadh ag obair gu diofrach. Mar eisimpleir: ta mee (tha mi), ach t'ou (tha thu), t'eh (tha e), t'ee (tha i), t'ad (tha iad), nee'm (nì mi).

Tràth caithte: renn mi fakin (s.s. rinn mi faicinn = chunnaic mi).

Tràth teachdail: nee'm fakin (s.s. nì mi faicinn = chì mi).

Àireamhan

Gàidhlig Mhanainn
Gàidhlig na h-Èireann

Gàidhlig
un / nane aon (a haon) / amháin aon
daa / jees dó, dhá / beirt / dís dà / dithis
tree trí trì
kiare ceathair, ceithre ceithir
queig cúig còig
shey sia
shiaght seacht seachd
hoght ocht (a hocht) ochd
nuy naoi naoi
jeih deich deich
nane jeig aon déag aon deug
daa yeig dó dhéag dà dheug

Artagailean eile

Ceanglaichean a-mach