B’ e Clì Gàidhlig (a bha air ainmeachadh Comann an Luchd-Ionnsachaidh o thùs ann an 1984) buidheann a tha a' brosnachadh na Gàidhlig a-measg luchd-ionnsachaidh.

Bha iad a' cumail chùrsaichean còmhnaidh tron Alba agus a' foillseachadh an ràitheachan dà-chànanach Cothrom.

B’ e Domhnall Iain Mac an t-Saoir an stiùiriche a bh’ aca fad iomadh bliadhna.

Aig coinneimh shònraichte den bhallrachd air 2016-11-14 chaidh co-dhùnadh a dhèanamh an comunn a dhùnadh sìos, seach nach robh dòigh ann cumail a’ dol an déidh don chomunn maoineachadh bho Bhòrd na Gàidhlig a chall.

Fiosrachadh deasaich

Seòladh deasaich

Clì Gàidhlig, Seòmraichean 1-4, Taigh Rèile na Gàidhealtachd, Sràid na h-Acadamaidh, Inbhir Nis IV1 1LE, Alba
Fòn/Facs: +44 (0) 1463 226710
Post-dealain: cli@cli.org.uk

Bòrd-stiùiridh deasaich

Cathraiche: Pam Talbot
Iar-chathraiche: Ridseard MacBhàtair
Buill: Aonghas MacNeacail, Seumas Whannel, Eòin Lincoln, Eilidh Ros, Fionnlagh Hickey, Gillian Cockwill

Luchd-obrach deasaich

Stiùiriche: Domhnall Iain Mac an t-Saoir
Rianaire Oifis: Màiri C NicIll'innein
Manaidsear Chùrsaichean: Seonag NicAnndrais
Rianaire Ùlpan: Mechthild Ghreumach
Deasaiche Chothrom: Ruairidh MacIlleathain
Aithris CD: Ceiteag NicGriogair, Domhnall MacGhilleathain, Ellen Jack
Clàradh CD: Lewis Recordings
Clò-bhualadh: J Thompson Colour Printers

Ceanglaichean a-mach deasaich