Tha Caidreachas Croitearachd na h-Alba (Beurla Scottish Crofting Federation) ’na companaidh carthanais agus ’na bhuidheann a tha neo-eisimeileach bhon Riaghaltais. An t-amas a th’ aige, ’s e còirichean, beò-shlàint agus dualchas nan croitearan agus nan coimhearsnachdan croitearachd a gléidheadh agus a neartachadh.

Roimhe seo, b’ e Bunait Croitearachd na h-Alba (Beurla: Scottish Crofting Foundation) a b’ ainm dhan bhuidheann, agus roimhe sin Aonadh nan Croitearan (Beurla: Scottish Crofters Union). Tha a’ phrìomh-oifis aige a-nis ann an Caol Loch Aillse; fad iomadh bliadhna bha i 13km air falbh anns an Àth Leathann san Eilean Sgitheanach.


Ceanglaichean a-mach

deasaich