Boraraig, Srath Shuardail: bailtean fearainn san Eilean Sgitheanach a chaidh fhalmhachadh le MacDhòmhnaill aig àm nam fuadaichean, gus tuathanachd nan caorach maola a stèidheachadh an àite nan daoine a bh' ann roimhe sin.

Thèid a litreachadh Boreraig sa Bheurla.

Tobhta, Boraraig
Dùn Boraraig is tobhta
Drochaid Ghlagan-glùine