Is uamh a th' ann an Uamh 'icDhuinshleibhe ann an Ulbha le tùsan a bhuineas ri Linn Mesolithic. Tha sitig shligean ann mar fhianais don seo.

Cuideachd, ri linn nam Fuadaichean, ghabh seanair David MacDhuinshleibhe, am fear-trusaidh ainmeil, fasgadh innte fhad 's nach robh taigh aige.