Thèid trèanadh teagaisg a dhèanamh anns a' Ghàidhlig tro trì oilthigheanean ann an Alba: Oilthigh Srath Chluaidh, Oilthigh Obar Dheathain agus gu ìre Oilthigh Ghlaschu. Thèid seo a dhèanamh aig ìre bun-sgoile agus aig ìre àrd-sgoile.

Anns an t-Samhain 2005, chaidh aithisg fhoillseachadh le Riaghaltas na h-Alba a' moladh barrachd taic do thidsearan Gàidhlig.

Ceanglaichean a-muigh deasaich