gd Tha Gàidhlig on ghlùn aig a' chleachdaiche seo.