'S e a' chiad leabhar den Tiomnadh Nuadh a tha ann an Soisgeul Mhata.

Mata le Rembrandt