Tha Sgioba naiseanta criogaid Shasainn fear den sgiobaichean mora aig criogaid, agus am fear as sine. Bha iad sa h-uile Cupa an t-Saoghail.

Gu mi-fhortanach, bidh moran Albannaich is Cuimrich a' cluich airson Sasainn, mar a tha e an sgioba naiseanta aca, ach chan eil sin fior idir - tha Sgioba naiseanta criogaid na Cuimrigh is Alba ann. Tha iad a' cluich ann an gorm, dearg is geal mar bratach an aonaidh ged nach e sgioba Bhreatannach a tha ann.