Tha sgaoileadh-cumhachd (devolution) nuair a chuirear dleasdanas mar fhiachaibh air neach/buidheann/coimhearsnachd eile.