Is eòin seachranaich no eòin uasal eunlaith imrich a thèid le tubaist, no le mì-shealbh thar an slighe.