Ainm air rud a tha beag agus riabhach, gu h-àraid eun: