A thaobh nàdar-fheallsanachd, 's e a th' ann an reul-chuairt, slighe a bhios nì a' dèanamh mun cuairt air nì eile am feadh 's a tha e fo bhuaidh bun fhòrsa meadhan-aomachdail, leithid iom-tharraing.

Slighe reul-chuairt