Tha reul-bhad na còmhlan de reultan. Ged a tha iad a’ coimhead mar a tha iad faisg air a chèile bhon planaid againne, mar is trice, chan eil iad faisge air a chèile idir. Is urrainn do reul aig taobh eile den speur againn a bhith nas fhaisge ri reul eile, na reultan a tha nan nàbaidhean san aon reul-bhad.

Reul-bhad: An t-Sealgair Mòr (Beurla: Orion)

Reulbhadan

deasaich

Tha an dà chuid nan ainmean Gàidhlig agus ainmean a chleachdas anns a' Bheurla, a tha ann an saidheans eadar-nàiseanta (a'chuid as motha a'tighinn bho Greugais, Laidinn, agus Arabais) air an clàrachadh an seo. Chanar crios-nèimhe no grian-chrios riutha cuideachd.

Aquarius - Fear-giùlain Uisge

Aries - An Reithe no An Rùd (Leòdhas)

Cancer - Am Partan no A' Chrùbag

Capricorn - An Gobhar

Gemini - Càraid

Leo - An Leomhann

Libra - Am Meidh

Pisces - Na h-Iasgan

Sagittarius - An Saighdear no Am Boghadair

Scorpio - An Sgairp no An Nathair-nimhe

Taurus - An Tarbh (reul-bhad)

Virgo - A' Mhaighdean (reul-bhad) no An Òigh

Fir Eile

deasaich

Hydra - An Nathair-nimhe

Orion - An t-Sealgair Mòr, Rìgh Meangan

Ursa Major - An Crann-Arain, An Long

Ursa Minor - Ceata Cam, Drag-bhod