Seann rìoghachd Cruithneach. Chaidh aonadh a chur air bonn eadar an dùthaich Cruithneach agus rìoghachd nan Gàidheal den ainm Dal Riada airson Alba a stèidheachadh fo Rìgh Coinneach mac Alpin anns a bhliadhna 843.

Ainm an rìoghachd:Ainm an sìorrachd san latha an diuth deasaich

Bha seachd seann rìoghachdan aig na Cruithnich:

Tha arc-eolaiche a nis a smuaintean gun robh rìoghachd Cruithneach air Arcaibh cuideachd.