Saoil an robh thu a' lorg Peallag (Beathach-mara)?

Ann am bitheantas, 's ann dlùth do lòin agus aibhnichean a bhiodh peallag ri bhi air faicinn. Cha do thog i riamh falt, nì motha a bhiodh i a' gabhail saothair ri chìreadh. Bhiodh i a' falbh agus a falt sgaoilte, sgrabach, mì-òrdail mar gum faiceadh tu gaiste fada rainich ann.