OBAIR An Sgoil-Uidheim, a tha na meur de teallsanachd-nadurra, tha ciall sonraichte air "Obair"

Nuair a bhitheas Cumhachd Eigin (Forsa) Iomaineachd ag aobharachadh gluasad de Eallach, deanar obair air an Eallach. Bithidh meud an obair a reir an Cumhachd Eigin (Forsa) agus a reir an astar a Shiubhalas an Eallach.

Mar Sin

OBAIR = CUMHACHD EIGIN X ASTAR SIUBHALTA

Nota Eachdraidheil: Cumhachd Eigin = Forsa. Cleachd an t-Urramach Alasdair MacGriogar an cruth "Cumhachd Eigin", nuair a dh'ainmich esan am priomh alt den chiad lagha de Newtoin an alt a chaidh air fhoillseachadh 's an iris An Gàidheal an 1873. Is e ceumanach de dh'Oilthigh Obar Dheathain a bha 's an Ghriogaireach.