'S e meur dhen Lochlannais a bha ann an Nòrnais 's a bha 'ga bruidhinn ann an Sealtainn is Arcaibh gus an 18mh neo 's docha 19mh linn. Tha iomairtean ann ath bheòthachadh mar Nynorn.

Eisimpleir deasaich

Ùrnaigh an Tighearna ann an Nòrnais:

Favor i ir i chimrie,
Helleur ir i nam thite,
gilla cosdum thite cumma,
veya thine mota vara gort
o yurn sinna gort i chimrie,
ga vus da on da dalight brow vora
Firgive vus sinna vora
sin vee Firgive sindara mutha vus,
lyv vus ye i tumtation,
min delivera vus fro olt ilt, Amen.
Fy vor or er i Chimeri.
Halaght vara nam dit.
La Konungdum din cumma.
La vill din vera guerde
i vrildin sindaeri chimeri.
Gav vus dagh u dagloght brau.
Forgive sindorwara
sin vi forgiva gem ao sinda gainst wus.
Lia wus ikè o vera tempa,
but delivra wus fro adlu idlu.
For do i ir Kongungdum, u puri, u glori, Amen
  • Seann Lochlannais:
Faþer vár es ert í himenríki,
verði nafn þitt hæilagt
Til kome ríke þitt,
værði vili þin
sva a iarðu sem í himnum.
Gef oss í dag brauð vort dagligt
Ok fyr gefþu oss synþer órar,
sem vér fyr gefom þeim er viþ oss hafa misgert
Leiðd oss eigi í freistni, heldr leys þv oss frá ollu illu.

Gàidhlig

 
Jakob Jakobsen a bha 'na cànanaiche sna h-Eileanan Fàro agus a rinn obair air an Nòrnais
Ar n-Athair a tha air nèamh,
Gu naomhaichear d' ainm.
Thigeadh do rìoghachd.
Dèanar do thoil air an talamh,
mar a nithear air nèamh.
Tabhair dhuinn an-diugh ar n-aran làitheil.
Agus maith dhuinn ar fiachan, amhail a mhaitheas sinne dar luchd-fiach.
Agus na leig ann am buaireadh sinn;
ach saor sinn o olc:
oir is leatsa an rìoghachd, agus an cumhachd, agus a' ghlòir,
gu sìorraidh. Amen.